Ochrana dat

1. Soukromí na první pohled

Obecná informace

Následující poznámky poskytují jednoduchý přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte tuto webovou stránku. Osobní údaje jsou všechny údaje, se kterými můžete být osobně identifikováni. Podrobné informace o předmětu ochrany údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně údajů uvedeném pod tímto textem.

Sběr dat na tomto webu

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na tomto webu?

Zpracování údajů na tomto webu provádí provozovatel webu. Jejich kontaktní údaje naleznete v tomto prohlášení o ochraně údajů v části „Oznámení o odpovědném orgánu“.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Na jedné straně se vaše údaje shromažďují, když nám je sdělíte. To může být z. B. být údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Ostatní údaje jsou shromažďovány automaticky nebo s vaším souhlasem našimi IT systémy, když navštívíte webovou stránku. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas zobrazení stránky). Tyto údaje se shromažďují automaticky, jakmile vstoupíte na tento web.

K čemu vaše údaje používáme?

Část údajů se shromažďuje, aby bylo zajištěno, že web bude poskytován bez chyb. Další údaje lze použít k analýze vašeho uživatelského chování.

Jaká práva máte ohledně svých údajů?

Máte právo kdykoli zdarma obdržet informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Máte také právo požádat o opravu nebo vymazání těchto údajů. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním údajů, můžete tento souhlas kdykoli do budoucna odvolat. Máte také právo za určitých okolností požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů. Máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

V případě jakýchkoli dalších dotazů k tématu ochrany údajů nás můžete kdykoli kontaktovat.

Analytické nástroje a nástroje třetích stran

Když navštívíte tento web, vaše chování při surfování může být statisticky vyhodnoceno. To se provádí především pomocí takzvaných analytických programů.

Podrobné informace o těchto analytických programech naleznete v následujícím prohlášení o ochraně údajů.

2. Hosting

all inclusive

Hostujeme naše webové stránky na All-Incl. Poskytovatelem je ALL-INKL.COM - Neue Medien Münnich, majitel René Münnich, Hauptstraße 68, 02742 Friedersdorf (dále All-Incl). Podrobnosti naleznete v prohlášení o ochraně dat All-Incl: https://all-inkl.com/datenschutzinformationen/.

Využití all-inclusive vychází z čl. 6 odst. 1 písm. Máme oprávněný zájem na tom, aby se naše webové stránky zobrazovaly co nejspolehlivější. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 odst. B otisků zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoliv odvolat.

zpracování objednávky

S výše uvedeným poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávky (AVV). Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že osobní údaje návštěvníků našich webových stránek jsou zpracovávány pouze podle našich pokynů a v souladu s GDPR.

3. Obecné informace a povinné informace

Soukromí

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji nakládáme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a tímto prohlášením o ochraně údajů.

Pokud používáte tento web, budou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, se kterými můžete být osobně identifikováni. Toto prohlášení o ochraně údajů vysvětluje, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to děje.

Rádi bychom upozornili, že přenos dat na internetu (např. při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana dat před přístupem třetích stran není možná.

Poznámka k odpovědnému orgánu

Odpovědným orgánem za zpracování údajů na této webové stránce je:

Jennifer Ziegler - Praktické školení bezpečnosti potravin
Jennifer Ziegler
Kösters Kamp 11
31840 Hessenský Oldendorf

Telefon: +491787135701
E-mail: datenschutz@praxistrainings-lms.de

Odpovědným orgánem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy atd.).

doba uložení

Pokud není v tomto prohlášení o ochraně údajů stanovena konkrétní doba uložení, zůstanou vaše osobní údaje u nás, dokud přestane platit účel zpracování údajů. Pokud uplatníte oprávněnou žádost o výmaz nebo odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů, budou vaše údaje vymazány, pokud nebudeme mít jiné zákonem přípustné důvody pro uložení vašich osobních údajů (např. daňové nebo obchodní doby uchovávání); v druhém případě budou údaje vymazány, jakmile tyto důvody pominou.

Obecné informace o právním základu zpracování údajů na této webové stránce

Pokud jste souhlasili se zpracováním údajů, budeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR, jsou-li zpracovávány zvláštní kategorie údajů podle čl. 9 odst. 1 GDPR. V případě výslovného souhlasu s předáním osobních údajů do třetích zemí je zpracování údajů založeno také na čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR. Pokud jste souhlasili s ukládáním souborů cookie nebo přístupem k informacím na vašem koncovém zařízení (např. prostřednictvím otisků prstů zařízení), zpracování údajů je také založeno na § 25 (1) TTDSG. Souhlas lze kdykoliv odvolat. Pokud jsou vaše údaje nutné ke splnění smlouvy nebo k provedení předsmluvních opatření, zpracováváme vaše údaje na základě článku 6 (1) (b) GDPR. Dále zpracováváme vaše údaje, pokud jsou povinny splnit zákonnou povinnost na základě článku 6 (1) (c) GDPR. Zpracování údajů může probíhat také na základě našeho oprávněného zájmu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. Následující odstavce tohoto prohlášení o ochraně údajů poskytují informace o příslušných právních základech v každém jednotlivém případě.

Poznámka k přenosu dat do USA a dalších třetích zemí

Mimo jiné používáme nástroje od společností se sídlem v USA nebo jiných třetích zemích, které nejsou bezpečné podle zákona o ochraně osobních údajů. Pokud jsou tyto nástroje aktivní, mohou být vaše osobní údaje přeneseny do těchto třetích zemí a tam zpracovány. Rádi bychom upozornili, že v těchto zemích nelze zaručit žádnou úroveň ochrany údajů srovnatelnou s EU. Například americké společnosti jsou povinny poskytnout osobní údaje bezpečnostním orgánům, aniž byste proti tomu mohli vy jako dotčená osoba podniknout právní kroky. Nelze tedy vyloučit, že orgány USA (např. tajné služby) budou zpracovávat, vyhodnocovat a trvale uchovávat vaše údaje na serverech USA pro účely sledování. Na tyto zpracovatelské činnosti nemáme žádný vliv.

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Mnoho operací zpracování údajů je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Souhlas, který jste již poskytli, můžete kdykoli odvolat. Zákonnost zpracování údajů, které probíhalo do odvolání, zůstává odvoláním nedotčeno.

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech a přímou reklamu (článek 21 GDPR)

POKUD JE ZPRACOVÁNÍ DAT ZALOŽENO NA ČL. 6 ABS. 1 LIT. E NEBO F GDPR, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZnést námitku proti ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE; TOTO PLATÍ TAKÉ PRO PROFILOVÁNÍ NA ZÁKLADĚ TĚCHTO USTANOVENÍ. PŘÍSLUŠNÝ PRÁVNÍ ZÁKLAD, NA KTERÉM JE ZPRACOVÁNÍ ZALOŽENO, NALEZNETE V TĚCHTO ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ. POKUD VZNESNETE NÁMITKU, VAŠE DOTYČNÉ OSOBNÍ ÚDAJE JIŽ NEBUDEME ZPRACOVAT, POKUD NEBUDEME PROKÁZAT KOMPLEXNÍ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAČÍ VAŠE ZÁJMY, PRÁVA A SVOBODU NÁMITKA PODLE ČLÁNKU 21 (1) GDPR).

POKUD JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY PRO PŘÍMOU REKLAMU, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZnést námitku proti ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ K TAKOVÝM REKLAMNÍM ÚČELŮM; TOTO PLATÍ TAKÉ PRO PROFILOVÁNÍ V ROZSAHU SOUVISEJÍCÍM S TAKOVOU PŘÍMOU REKLAMI. POKUD PODÁTE NÁMITKU, VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE JIŽ NEBUDOU POUŽÍVÁNY PRO ÚČELY PŘÍMÉ REKLAMY (NÁMITKA DLE ČL. 21 (2) GDPR).

Právo na odvolání u příslušného dozorového úřadu

V případě porušení GDPR mají dotčené osoby právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě jejich obvyklého bydliště, místa výkonu práce nebo místa údajného porušení. Právo podat stížnost není dotčeno žádným jiným správním nebo soudním opravným prostředkem.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na to, aby údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo při plnění smlouvy, byly vám nebo třetí straně předány v běžném strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímé předání údajů jiné odpovědné osobě, bude tak učiněno pouze v rozsahu, v jakém je to technicky proveditelné.

SSL nebo TLS šifrování

Z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovateli stránek posíláte, používá tato stránka šifrování SSL nebo TLS. Šifrované spojení poznáte podle toho, že se řádek adresy prohlížeče změní z „http://“ na „https://“ a podle symbolu zámku v řádku vašeho prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, data, která nám předáváte, nemohou být čtena třetími stranami.

Šifrované platební transakce na tomto webu

Pokud po uzavření zpoplatněné smlouvy vznikne povinnost zaslat nám vaše platební údaje (např. číslo účtu pro povolení inkasa), jsou tyto údaje nutné pro zpracování platby.

Platební transakce běžnými platebními prostředky (Visa/MasterCard, inkaso) jsou prováděny výhradně prostřednictvím šifrovaného spojení SSL nebo TLS. Šifrované spojení poznáte podle toho, že se řádek adresy prohlížeče změní z „http://“ na „https://“ a podle symbolu zámku v řádku vašeho prohlížeče.

Při šifrované komunikaci nemohou být vaše platební údaje, které nám předáváte, čteny třetími stranami.

Informace, mazání a opravy

V rámci platných zákonných ustanovení máte právo na bezplatné informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a v případě potřeby právo na opravu nebo výmaz těchto údajů kdykoliv . V případě jakýchkoli dalších dotazů k tématu osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů. Za tímto účelem nás můžete kdykoli kontaktovat. Právo na omezení zpracování existuje v těchto případech:

  • Pokud zpochybníte přesnost vašich osobních údajů, které uchováváme, obvykle potřebujeme čas na to, abychom to zkontrolovali. Po dobu trvání vyšetření máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
  • Pokud ke zpracování vašich osobních údajů došlo/probíhá nezákonně, můžete místo výmazu požádat o omezení zpracování údajů.
  • Pokud již Vaše osobní údaje nepotřebujeme, ale Vy je potřebujete pro výkon, obhajobu nebo uplatnění právních nároků, máte právo místo výmazu požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
  • Pokud jste podali námitku v souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR, musí být zváženy vaše a naše zájmy. Dokud ještě nebylo určeno, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracování svých osobních údajů, mohou být tyto údaje - kromě jejich uložení - použity pouze s vaším souhlasem nebo k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků nebo k ochraně práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.

Námitka proti propagačním e-mailům

Tímto nesouhlasíme s používáním kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti tiráž k zasílání nevyžádaných reklamních a informačních materiálů. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě zasílání nevyžádané reklamy, jako jsou spamové e-maily.

4. Sběr dat na této webové stránce

Soubory cookie

Naše webové stránky používají takzvané „cookies“. Cookies jsou malé textové soubory a nezpůsobují žádné poškození vašeho koncového zařízení. Jsou uloženy na vašem koncovém zařízení buď dočasně po dobu trvání relace (cookies relace), nebo trvale (trvalé soubory cookie). Soubory cookie relace se po vaší návštěvě automaticky vymažou. Trvalé soubory cookie zůstávají uloženy na vašem koncovém zařízení, dokud je sami nesmažete nebo dokud je automaticky neodstraní váš webový prohlížeč.

V některých případech mohou být soubory cookie od společností třetích stran také uloženy na vašem koncovém zařízení, když vstoupíte na naše stránky (cookies třetích stran). Ty nám nebo vám umožňují využívat určité služby společnosti třetí strany (např. soubory cookie pro zpracování platebních služeb).

Soubory cookie mají různé funkce. Četné soubory cookie jsou technicky nezbytné, protože některé funkce webových stránek by bez nich nefungovaly (např. funkce nákupního košíku nebo zobrazování videí). Jiné cookies slouží k vyhodnocování chování uživatelů nebo k zobrazování reklamy.

Soubory cookie, které jsou nutné k provádění procesu elektronické komunikace, k poskytování určitých funkcí, které chcete (např. pro funkci nákupního košíku) nebo k optimalizaci webových stránek (např. soubory cookie pro měření návštěvnosti webu) (nezbytné soubory cookie), uložené na základě článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR, pokud není stanoven jiný právní základ. Provozovatel webu má oprávněný zájem na ukládání nezbytných cookies pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování jeho služeb. Pokud byl požadován souhlas s ukládáním cookies a srovnatelných technologií rozpoznávání, probíhá zpracování výhradně na základě tohoto souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 odst. 1 TTDSG); souhlas lze kdykoliv odvolat.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a povolili soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučili přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivovali automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud jsou soubory cookie deaktivovány, může být omezena funkčnost tohoto webu.

Pokud soubory cookie používají společnosti třetích stran nebo pro účely analýzy, budeme vás o tom samostatně informovat v tomto prohlášení o ochraně údajů a v případě potřeby vás požádáme o souhlas.

Souhlas s ConsentManager

Naše webové stránky používají technologii souhlasu ConsentManager k získání vašeho souhlasu s ukládáním určitých souborů cookie na vašem koncovém zařízení nebo s používáním určitých technologií a k dokumentování tohoto v souladu s předpisy o ochraně údajů. Poskytovatelem této technologie je Jaohawi AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Švédsko, webové stránky: https://www.consentmanager.de (dále jen „Správce souhlasu“).

Když vstoupíte na naši webovou stránku, vytvoří se spojení se servery ConsentManager za účelem získání vašeho souhlasu a dalších vysvětlení pro používání cookies. ConsentManager poté uloží soubor cookie do vašeho prohlížeče, aby bylo možné přiřadit souhlas, který jste poskytli, nebo jej odvolat. Takto shromážděné údaje jsou uchovávány, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, vymažete sami cookie poskytovatele správce souhlasu nebo pomine účel uložení údajů. Povinné zákonné požadavky na uchovávání zůstávají nedotčeny.

ConsentManager se používá k získání zákonem požadovaného souhlasu s používáním cookies. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

zpracování objednávky

S výše uvedeným poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávky (AVV). Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že osobní údaje návštěvníků našich webových stránek jsou zpracovávány pouze podle našich pokynů a v souladu s GDPR.

Souhlas s upozorněním na soubory cookie a dodržováním zásad

Náš web používá technologii Cookie Notice & Compliance for GDPR, abychom získali váš souhlas s ukládáním určitých souborů cookie na vašem koncovém zařízení nebo s používáním určitých technologií a dokumentovali to v souladu s předpisy o ochraně údajů.

Cookie Notice & Compliance for GDPR je nainstalována lokálně na našich serverech, takže neexistuje žádné spojení se servery třetích stran. Cookie Notice & Compliance pro GDPR ukládá cookie do vašeho prohlížeče, aby vám mohl přidělit daný souhlas nebo jeho odvolání. Soubor cookie zůstává aktivní po dobu 1 měsíce. V opačném případě budou vaše údaje uloženy, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, vymažete soubor cookie souhlasu sami, nebo dokud přestane platit účel uložení údajů. Povinné zákonné požadavky na uchovávání zůstávají nedotčeny.

Cookie Notice & Compliance for GDPR slouží k získání zákonem požadovaného souhlasu s používáním cookies. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v takzvaných souborech protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Tyto jsou:

  • Typ prohlížeče a verze prohlížeče
  • použitý operační systém
  • URL odkazující stránky
  • Název hostitele přistupujícího počítače
  • Čas požadavku serveru
  • IP adresa

Tato data nejsou sloučena s jinými zdroji dat.

Tyto údaje jsou shromažďovány na základě článku 6 (1) (f) GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem na technicky bezchybné prezentaci a optimalizaci jeho webu – k tomuto účelu musí být evidovány log soubory serveru.

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete poptávku prostřednictvím kontaktního formuláře, vaše údaje z poptávkového formuláře, včetně kontaktních údajů, které jste tam uvedli, uložíme pro účely zpracování poptávky a pro případ následných dotazů. Tyto údaje bez vašeho souhlasu nepředáváme.

Tyto údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, pokud váš požadavek souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytný k provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na efektivním zpracování nám adresovaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) pokud byl dotazován; souhlas lze kdykoliv odvolat.

Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s uložením nebo pomine účel uložení údajů (např. po vyřízení vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení – zejména doby uchovávání – zůstávají nedotčeny.

Poptávka e-mailem, telefonem nebo faxem

Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo faxem, váš dotaz včetně všech z toho vyplývajících osobních údajů (jméno, dotaz) uložíme a zpracujeme za účelem vyřízení vašeho požadavku. Tyto údaje bez vašeho souhlasu nepředáváme.

Tyto údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, pokud váš požadavek souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytný k provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na efektivním zpracování nám adresovaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) pokud byl dotazován; souhlas lze kdykoliv odvolat.

Údaje, které jste nám zaslali prostřednictvím žádostí o kontakt, u nás zůstanou, dokud nepožádáte o vymazání, neodvoláte svůj souhlas s ukládáním nebo pomine účel ukládání dat (např. po zpracování vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení – zejména zákonné doby uchovávání – zůstávají nedotčeny.

Zoho CRM

Na tomto webu používáme Zoho CRM. Poskytovatelem je Zoho Corporation Pvt. Ltd., Estancia IT Park, pozemek č. 140 151, GST Road, Vallancherry Village, Chengalpattu Taluk, Kanchipuram District 603 202, Indie (dále jen „Zoho CRM“).

Zoho CRM nám umožňuje mimo jiné řídit stávající i potenciální zákazníky i kontakty se zákazníky a organizovat prodejní a komunikační procesy. Využití CRM systému nám také umožňuje analyzovat a optimalizovat naše zákaznické procesy. Zákaznická data jsou uložena na serverech Zoho CRM. Podrobnosti o funkcích Zoho CRM jsou zde: https://www.zoho.com/de/crm/help/getting-started/key-features.html.

Zoho CRM se používá na základě článku 6 (1) (f) GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem na správě zákazníků a komunikaci se zákazníky, která je co nejefektivnější. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 odst. B otisků zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoliv odvolat.

Předávání údajů do třetích zemí mimo Evropskou unii je založeno na standardních smluvních doložkách Komise EU. Podrobnosti najdete zde: https://www.zoho.com/privacy/dpa/DPA_zoho_com.pdf.

Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Zoho CRM: https://www.zoho.com/privacy.html a https://www.zoho.com/gdpr.html.

zpracování objednávky

S výše uvedeným poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávky (AVV). Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že osobní údaje návštěvníků našich webových stránek jsou zpracovávány pouze podle našich pokynů a v souladu s GDPR.

Registrace na tomto webu

Na této webové stránce se můžete zaregistrovat a využívat další funkce na této stránce. Údaje zadané k tomuto účelu používáme pouze za účelem využití příslušné nabídky nebo služby, pro kterou jste se zaregistrovali. Povinné údaje požadované při registraci musí být uvedeny v plném rozsahu. V opačném případě registraci odmítneme.

Pro důležité změny, jako je rozsah nabídky nebo technicky nutné změny, využíváme e-mailovou adresu uvedenou při registraci, abychom vás tímto způsobem informovali.

Údaje zadané při registraci jsou zpracovávány za účelem realizace uživatelského vztahu založeného registrací a v případě potřeby pro uzavírání dalších smluv (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

Údaje shromážděné během registrace budou u nás uloženy tak dlouho, dokud budete registrováni na této webové stránce, a poté budou vymazány. Zákonné doby uchovávání zůstávají nedotčeny.

funkce komentáře na tomto webu

Pro funkci komentáře na této stránce se kromě vašeho komentáře ukládají informace o čase vytvoření komentáře, vaše e-mailová adresa a pokud nepřispíváte anonymně, vámi zvolené uživatelské jméno.

Doba uložení komentářů

Komentáře a související údaje jsou uloženy a zůstávají na této webové stránce, dokud nebude komentovaný obsah zcela smazán nebo musí být komentáře smazány z právních důvodů (např. urážlivé komentáře).

právní základ

Komentáře jsou ukládány na základě vašeho souhlasu (článek 6 (1) (a) GDPR). Jakýkoli souhlas, který jste poskytli, můžete kdykoli odvolat. Stačí nám neformální zpráva e-mailem. Zákonnost operací zpracování údajů, které již proběhly, zůstává odvoláním nedotčena.

ProvenExpert

Na tuto webovou stránku jsme zařadili pečetě hodnocení ProvenExpert. Poskytovatelem je Expert Systems AG, Quedlinburger Str. 1, 10589 Berlin, https://www.provenexpert.com.

Pečeť ProvenExpert nám umožňuje zobrazovat zákaznické recenze předložené společnosti ProvenExpert o naší společnosti v pečeti na našich webových stránkách. Když navštívíte naše webové stránky, vytvoří se spojení s ProvenExpert, takže ProvenExpert může určit, že jste navštívili naše webové stránky. Kromě toho ProvenExpert zaznamená vaše jazyková nastavení, aby se pečeť zobrazila ve zvoleném národním jazyce.

ProvenExpert se používá na základě článku 6 (1) (f) GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem na co nejsrozumitelnější prezentaci zákaznických hodnocení. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 odst. B otisků zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoliv odvolat.

5. Sociální média

Facebook pluginy (tlačítko To se mi líbí a sdílet)

Na tomto webu jsou integrovány pluginy ze sociální sítě Facebook. Poskytovatelem této služby je Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko. Podle Facebooku se ale sesbíraná data přenášejí i do USA a dalších třetích zemí.

Pluginy Facebooku poznáte podle loga Facebooku nebo tlačítka „To se mi líbí“ („To se mi líbí“) na této webové stránce. Přehled pluginů pro Facebook naleznete zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Když navštívíte tuto webovou stránku, vytvoří se přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem Facebook prostřednictvím pluginu. Facebook obdrží informaci, že jste navštívili tuto webovou stránku s vaší IP adresou. Pokud kliknete na tlačítko Facebook „To se mi líbí“, když jste přihlášeni ke svému účtu na Facebooku, můžete propojit obsah této webové stránky se svým profilem na Facebooku. To umožňuje Facebooku přiřadit vaši návštěvu tohoto webu k vašemu uživatelskému účtu. Rádi bychom upozornili, že my jako poskytovatel stránek nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených údajů ani o tom, jak je Facebook používá. Více informací naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Facebooku na adrese: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Pokud si nepřejete, aby Facebook mohl přiřadit vaši návštěvu této webové stránky k vašemu uživatelskému účtu na Facebooku, odhlaste se prosím ze svého uživatelského účtu na Facebooku.

Pluginy Facebooku se používají na základě článku 6 (1) (f) GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem na co nejširší viditelnosti na sociálních sítích. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 odst. B otisků zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoliv odvolat.

Pokud jsou osobní údaje shromažďovány na našich webových stránkách a předávány Facebooku pomocí zde popsaného nástroje, jsme my a Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko společně odpovědní za toto zpracování údajů (čl. 26 GDPR). Společná odpovědnost je omezena na shromažďování údajů a jejich předávání Facebooku. Zpracování ze strany Facebooku po přeposlání není součástí společné odpovědnosti. Naše společné povinnosti byly stanoveny ve smlouvě o společném zpracování. Text smlouvy najdete na: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Podle této smlouvy jsme odpovědní za vydávání informací o ochraně údajů při používání nástroje Facebook a za implementaci nástroje na našich webových stránkách bezpečným způsobem v souladu se zákonem o ochraně údajů. Facebook je zodpovědný za bezpečnost dat produktů Facebooku. Svá práva (např. žádosti o informace) týkající se údajů zpracovávaných Facebookem můžete uplatnit přímo na Facebooku. Pokud u nás uplatníte práva subjektů údajů, jsme povinni je předat Facebooku.

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnosti najdete zde: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 a https://www.facebook.com/policy.php.

Twitter plugin

Na této webové stránce jsou integrovány funkce služby Twitter. Tyto funkce nabízí společnost Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irsko. Pomocí Twitteru a funkce „Re-Tweet“ jsou navštívené webové stránky propojeny s vaším účtem Twitter a oznámeny ostatním uživatelům. Tyto údaje jsou také přenášeny na Twitter. Rádi bychom upozornili, že my jako poskytovatel stránek nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených dat ani o tom, jak je Twitter používá. Další informace o tom můžete najít v zásadách ochrany osobních údajů Twitteru na adrese: https://twitter.com/de/privacy.

Plugin Twitter se používá na základě článku 6 (1) (f) GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem na co nejširší viditelnosti na sociálních sítích. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 odst. B otisků zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoliv odvolat.

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnosti najdete zde: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

Nastavení ochrany dat na Twitteru můžete změnit v nastavení účtu pod https://twitter.com/account/settings změna.

plugin pro Instagram

Na této webové stránce jsou integrovány funkce služby Instagram. Tyto funkce nabízí Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.

Pokud jste přihlášeni ke svému instagramovému účtu, můžete kliknutím na tlačítko Instagram propojit obsah tohoto webu se svým profilem na Instagramu. To umožňuje Instagramu spojit vaši návštěvu tohoto webu s vaším uživatelským účtem. Rádi bychom upozornili, že my jako poskytovatel stránek nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených údajů ani o tom, jak je Instagram využívá.

Ukládání a analýza údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. Provozovatel webu má oprávněný zájem na co nejširší viditelnosti na sociálních sítích. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 odst. B otisků zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoliv odvolat.

Pokud jsou osobní údaje shromažďovány na našich webových stránkách pomocí zde popsaného nástroje a předávány na Facebook nebo Instagram, jsme my a Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko společně odpovědní za tyto údaje. zpracování (čl. 26 GDPR). Společná odpovědnost je omezena na shromažďování údajů a jejich předávání na Facebook nebo Instagram. Zpracování ze strany Facebooku nebo Instagramu po předání není součástí společné odpovědnosti. Naše společné povinnosti byly stanoveny ve smlouvě o společném zpracování. Text smlouvy najdete na: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Podle této smlouvy jsme odpovědní za vydávání informací o ochraně údajů při používání nástroje Facebook nebo Instagram a za implementaci nástroje na našich webových stránkách bezpečným způsobem v souladu se zákonem o ochraně údajů. Facebook je zodpovědný za bezpečnost dat produktů Facebooku a Instagramu. Svá práva (např. žádosti o informace) týkající se údajů zpracovávaných na Facebooku nebo Instagramu můžete uplatnit přímo na Facebooku. Pokud u nás uplatníte práva subjektů údajů, jsme povinni je předat Facebooku.

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnosti najdete zde: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 a https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Další informace najdete v zásadách ochrany osobních údajů Instagramu: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Plugin LinkedIn

Tento web využívá funkce sítě LinkedIn. Poskytovatelem je LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko.

Při každém přístupu na stránku na tomto webu, která obsahuje funkce LinkedIn, se vytvoří spojení se servery LinkedIn. LinkedIn bude informován, že jste navštívili tento web se svou IP adresou. Pokud kliknete na tlačítko „Doporučit“ na LinkedIn a jste přihlášeni ke svému účtu LinkedIn, LinkedIn může přiřadit vaši návštěvu tohoto webu vám a vašemu uživatelskému účtu. Rádi bychom upozornili, že jako poskytovatel stránek nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených údajů ani o tom, jak je LinkedIn používá.

Plugin LinkedIn se používá na základě článku 6 (1) (f) GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem na co nejširší viditelnosti na sociálních sítích. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 odst. B otisků zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoliv odvolat.

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnosti najdete zde: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=de

Více informací o tomto naleznete v zásadách ochrany osobních údajů LinkedIn na adrese: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

plugin XING

Tato webová stránka využívá funkce sítě XING. Poskytovatelem je New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Německo.

Pokaždé, když je vyvolána jedna z našich stránek obsahujících funkce XING, je navázáno spojení se servery XING. Pokud je nám známo, žádné osobní údaje nejsou uloženy. Zejména se neukládají žádné IP adresy ani se hodnotí chování při používání.

Ukládání a analýza údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. Provozovatel webu má oprávněný zájem na co nejširší viditelnosti na sociálních sítích. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 odst. B otisků zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoliv odvolat.

Další informace o ochraně dat a tlačítku XING Share naleznete v prohlášení o ochraně dat XING na: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

6. Analytické nástroje a reklama

Správce značek Google

Používáme Správce značek Google. Poskytovatelem je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Tag Manager je nástroj, který můžeme použít k integraci sledovacích nebo statistických nástrojů a dalších technologií na naše webové stránky. Samotný Google Tag Manager nevytváří žádné uživatelské profily, neukládá žádné cookies a neprovádí žádné nezávislé analýzy. Slouží pouze pro správu a zobrazení přes něj integrovaných nástrojů. Správce značek Google však zaznamenává vaši IP adresu, kterou lze také přenést do mateřské společnosti Google ve Spojených státech.

Správce značek Google se používá na základě článku 6 (1) (f) GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem na rychlé a snadné integraci a správě různých nástrojů na jeho webu. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 odst. B otisků zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoliv odvolat.

Google Analytics

Tento web využívá funkce webové analytické služby Google Analytics. Poskytovatelem je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Analytics umožňuje provozovateli webu analyzovat chování návštěvníků webu. Provozovatel webu dostává různé údaje o používání, jako např B. Zobrazení stránek, délka pobytu, použité operační systémy a původ uživatele. Tyto údaje jsou přiřazeny příslušnému koncovému zařízení uživatele. Neexistuje žádné přiřazení k ID zařízení.

Dále můžeme využít Google Analytics, např. Zaznamenávejte pohyby a kliknutí myši a posouvání. Kromě toho používá Google Analytics různé přístupy modelování k doplnění zaznamenaných datových souborů a pro analýzu dat využívá technologie strojového učení.

Google Analytics používá technologie, které umožňují rozpoznání uživatele za účelem analýzy chování uživatele (např. soubory cookie nebo otisky zařízení). Informace shromážděné společností Google o používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají.

Tento analytický nástroj se používá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů za účelem optimalizace jeho webu a reklamy. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 odst. B otisků zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoliv odvolat.

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnosti najdete zde: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

plug-in prohlížeče

Shromažďování a zpracovávání vašich údajů společnosti Google můžete zabránit stažením a instalací pluginu prohlížeče dostupného pod následujícím odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Další informace o tom, jak Google Analytics nakládá s uživatelskými údaji, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

zpracování objednávky

Uzavřeli jsme smlouvu o zpracování objednávek se společností Google a plně implementujeme přísné požadavky německých úřadů pro ochranu údajů při používání Google Analytics.

Měření elektronického obchodu Google Analytics

Tato webová stránka používá funkci „měření elektronického obchodu“ služby Google Analytics. Pomocí měření elektronického obchodu může provozovatel webu analyzovat nákupní chování návštěvníků webu za účelem zlepšení jejich online marketingových kampaní. Zaznamenávají se informace, jako jsou zadané objednávky, průměrné hodnoty objednávek, náklady na dopravu a doba od zhlédnutí produktu po jeho zakoupení. Tato data může Google shrnout pod ID transakce, které je přiřazeno příslušnému uživateli nebo jeho zařízení.

Statistiky WordPress

Tato webová stránka používá "WordPress Statistics" ke statistickému vyhodnocení přístupu návštěvníků. Poskytovatelem je Aut O'Mattic A8C Ireland Ltd., Business Centre, No.1 Lower Mayor Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Irsko, jejíž mateřská společnost sídlí v USA.

Statistika WordPress používá technologie, které umožňují rozpoznání uživatele za účelem analýzy chování uživatele (např. soubory cookie nebo otisky prstů zařízení). Statistiky WordPress zaznamenané pro analýzu, např. Soubory protokolu (referrer, IP adresa, prohlížeč atd.), původ návštěvníků webu (země, město) a jaké akce na webu provedli (např. kliknutí, zobrazení, stažení). Takto shromážděné informace o používání této webové stránky jsou uloženy na serverech v USA. Vaše IP adresa bude po zpracování a před uložením anonymizována.

Tento analytický nástroj se používá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem na anonymní analýze chování uživatelů za účelem optimalizace jeho webu a reklamy. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 odst. B otisků zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoliv odvolat.

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnosti najdete zde: https://automattic.com/de/privacy/.

Google Ads

Provozovatel webu používá Google Ads. Google Ads je online reklamní program společnosti Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Ads nám umožňuje zobrazovat reklamy ve vyhledávači Google nebo na webových stránkách třetích stran, když uživatel zadá určité hledané výrazy na Googlu (cílení na klíčová slova). Kromě toho lze cílené reklamy zobrazovat na základě uživatelských dat (např. údaje o poloze a zájmech) dostupných od společnosti Google (cílení na cílovou skupinu). Jako provozovatel webu můžeme tato data kvantitativně vyhodnocovat, například analýzou, které vyhledávací výrazy vedly k zobrazení našich reklam a kolik reklam vedlo k odpovídajícím proklikům.

Google Ads se používá na základě článku 6 (1) (f) GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem na co nejefektivnějším marketingu svých služeb.

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnosti najdete zde: https://policies.google.com/privacy/frameworks a https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

7. Zpravodaje

údaje o newsletteru

Pokud si přejete dostávat newsletter nabízený na webových stránkách, potřebujeme od vás e-mailovou adresu a také informace, které nám umožní ověřit, že jste vlastníkem poskytnuté e-mailové adresy a že souhlasíte se zasíláním zpravodaj. Další údaje se neshromažďují nebo se shromažďují pouze dobrovolně. Ke zpracování newsletteru využíváme níže popsané poskytovatele služeb newsletteru.

Zoho kampaně

Tento web používá kampaně Zoho k zasílání newsletterů. Poskytovatelem je Zoho Corporation Pvt. Ltd., Estancia IT Park, pozemek č. 140 151, GST Road, Vallancherry Village, Chengalpattu Taluk, Kanchipuram District 603 202, Indie (dále jen „Kampaně Zoho“).

Zoho Campaigns je služba, kterou lze mimo jiné využít k organizaci a analýze zasílání newsletterů. Údaje, které zadáte za účelem přihlášení k odběru newsletteru, budou uloženy na serverech Zoho Campaigns.

Analýza dat od Zoho Campaigns

S pomocí Zoho Campaigns jsme schopni analyzovat naše newsletterové kampaně. Můžeme tedy např. Podívejte se například, zda byla otevřena zpráva s informačním bulletinem a na které odkazy, pokud nějaké, jste klikli. Můžeme tak mimo jiné určit, na které odkazy se klikalo obzvlášť často.

Můžeme také vidět, zda byly po otevření/kliknutí provedeny určité dříve definované akce (konverzní poměr). Můžeme např. B. rozpoznat, zda jste provedli nákup po kliknutí na newsletter. Pokud si nepřejete být analyzováni Zoho Campaigns, musíte se odhlásit z odběru newsletteru. Za tímto účelem poskytujeme odpovídající odkaz v každé zprávě newsletteru. Zoho Campaigns nám také umožňuje dále rozdělit („seskupit“) příjemce newsletteru na základě různých kategorií. Příjemci newsletteru mohou např. B. podle věku, pohlaví nebo místa bydliště. Tímto způsobem lze newslettery lépe přizpůsobit příslušným cílovým skupinám. Pokud si nepřejete být analyzováni Zoho Campaigns, musíte se odhlásit z odběru newsletteru. Za tímto účelem poskytujeme odpovídající odkaz v každé zprávě newsletteru.

Podrobné informace o funkcích Zoho Campaigns naleznete na následujícím odkazu: https://www.zoho.com/campaigns/features.html.

Zásady ochrany osobních údajů Zoho Campaigns naleznete na: https://www.zoho.com/privacy.html a https://www.zoho.com/gdpr.html.

právní základ

Zpracování údajů probíhá na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO). Tento souhlas můžete do budoucna kdykoli odvolat.

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnosti najdete zde: https://www.zoho.com/privacy/dpa/DPA_zoho_com.pdf.

doba uložení

Údaje, které jste u nás uložili za účelem přihlášení k odběru newsletteru, budou uchovávány námi nebo poskytovatelem služeb newsletteru, dokud se neodhlásíte z newsletteru, a vymazány z distribučního seznamu newsletteru poté, co se odhlásíte z newsletteru nebo po ukončení účelu existovat. Vyhrazujeme si právo smazat nebo zablokovat e-mailové adresy z našeho distribučního seznamu newsletterů dle vlastního uvážení v rámci našeho oprávněného zájmu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Údaje, které uchováváme pro jiné účely, zůstávají nedotčeny.

Poté, co jste byli odstraněni z distribučního seznamu newsletterů, může být vaše e-mailová adresa uložena námi nebo poskytovatelem služeb newsletteru na černé listině, pokud je to nutné pro zamezení budoucího zasílání pošty. Údaje z černé listiny slouží pouze k tomuto účelu a neslučují se s jinými údaji. To slouží jak vašemu zájmu, tak i našemu zájmu o dodržování zákonných požadavků při zasílání newsletterů (oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Uložení na blacklistu není časově omezeno. Proti ukládání můžete vznést námitku, pokud vaše zájmy převažují nad našimi oprávněnými zájmy.

zpracování objednávky

S výše uvedeným poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávky (AVV). Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že osobní údaje návštěvníků našich webových stránek jsou zpracovávány pouze podle našich pokynů a v souladu s GDPR.

8. Pluginy a nástroje

YouTube s lepším soukromím

Tento web obsahuje videa z YouTube. Provozovatelem webu je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

YouTube používáme v režimu rozšířené ochrany dat. Podle YouTube tento režim znamená, že YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících tohoto webu předtím, než zhlédnou video. Režim rozšířené ochrany dat však nutně nevylučuje přenos dat partnerům YouTube. Tímto způsobem YouTube naváže spojení se sítí Google DoubleClick bez ohledu na to, zda sledujete video.

Jakmile na této webové stránce spustíte video YouTube, naváže se spojení se servery YouTube. Server YouTube je informován, které z našich stránek jste navštívili. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožníte YouTube přiřadit vaše chování při surfování přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením ze svého účtu YouTube.

Kromě toho může YouTube po spuštění videa uložit na vaše koncové zařízení různé soubory cookie nebo použít srovnatelné technologie rozpoznávání (např. otisky prstů zařízení). Tímto způsobem může YouTube přijímat informace o návštěvnících tohoto webu. Tyto informace se používají mj. slouží ke shromažďování statistik videa, zlepšování použitelnosti a předcházení pokusům o podvod.

V případě potřeby mohou být po spuštění videa na YouTube spuštěny další operace zpracování dat, na které nemáme žádný vliv.

YouTube používáme v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud byl požádán o odpovídající souhlas, zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. souhlas zahrnuje ukládání cookies nebo přístup k informacím v zařízení uživatele (např. otisky prstů zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoliv odvolat.

Více informací o ochraně dat na YouTube najdete v jejich prohlášení o ochraně dat na: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

9. Poskytovatelé elektronického obchodu a plateb

Zpracování údajů (zákaznických a smluvních údajů)

Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze v rozsahu, v jakém jsou nezbytné pro vznik, obsah nebo změnu právního vztahu (údaje o zásobách). To je založeno na článku 6 odst. 1 písm. b GDPR, který umožňuje zpracování údajů pro plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření. Osobní údaje o používání této webové stránky (údaje o používání) shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze v rozsahu nezbytném k tomu, aby uživatel mohl využívat službu nebo účtovat uživateli.

Shromážděné zákaznické údaje budou vymazány po dokončení objednávky nebo ukončení obchodního vztahu. Zákonné doby uchovávání zůstávají nedotčeny.

Přenos dat při uzavření smlouvy pro internetové obchody, prodejce a expedici zboží

Pokud si u nás objednáte zboží, předáme vaše osobní údaje přepravní společnosti odpovědné za doručení a poskytovateli platebních služeb odpovědnému za zpracování platby. Zpřístupněny budou pouze údaje, které příslušný poskytovatel služeb potřebuje ke splnění svého úkolu. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, který umožňuje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo podniknutí kroků před uzavřením smlouvy. Pokud jste udělili souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR, předáme vaši e-mailovou adresu přepravní společnosti odpovědné za doručení, aby vás mohla e-mailem informovat o stavu zásilky. objednávka ; Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.

Přenos dat při uzavření smlouvy o službách a digitálním obsahu

Osobní údaje předáváme třetím stranám pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci zpracování smlouvy, například bance odpovědné za zpracování plateb.

K žádnému dalšímu přenosu údajů nedochází nebo pouze v případě, že jste s přenosem výslovně souhlasili. Vaše údaje nebudou bez vašeho výslovného souhlasu předávány třetím stranám, například pro reklamní účely.

Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, který umožňuje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

platební služby

Na naše webové stránky integrujeme platební služby od společností třetích stran. Pokud u nás nakoupíte, vaše platební údaje (např. jméno, částka platby, údaje o účtu, číslo kreditní karty) zpracuje poskytovatel platebních služeb za účelem zpracování platby. Pro tyto transakce platí příslušná smlouva a ustanovení o ochraně dat příslušného poskytovatele. Poskytovatelé platebních služeb jsou využíváni na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (zpracování smluv) a v zájmu co nejhladšího, nejpohodlnějšího a nejbezpečnějšího platebního procesu (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Pokud je pro určité akce vyžadován váš souhlas, je právním základem pro zpracování údajů článek 6 (1) (a) GDPR; Souhlas lze do budoucna kdykoli odvolat.

Na tomto webu používáme následující platební služby / poskytovatele platebních služeb:

PayPal

Poskytovatelem této platební služby je PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dále jen „PayPal“).

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnosti najdete zde: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Podrobnosti naleznete v prohlášení o ochraně dat společnosti PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Klarna

Poskytovatelem je Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko (dále jen „Klarna“). Klarna nabízí různé možnosti platby (např. nákup na splátky). Pokud se rozhodnete platit pomocí Klarna (pokladní řešení Klarna), bude od vás Klarna shromažďovat různé osobní údaje. Klarna používá soubory cookie k optimalizaci používání pokladního řešení Klarna. Podrobnosti o používání souborů cookie Klarna naleznete v následujícím odkazu: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

Podrobnosti o tom si můžete přečíst v prohlášení o ochraně údajů společnosti Klarna pod následujícím odkazem: https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

Paydirect

Poskytovatelem této platební služby je Paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt am Main, Německo (dále jen „Paydirekt“). Pokud provádíte platbu pomocí Paydirekt, Paydirekt shromažďuje různé transakční údaje a předává je bance, u které jste u Paydirekt registrováni. Kromě údajů nutných k platbě může Paydirekt v rámci zpracování transakcí shromažďovat další údaje, jako např. B. Dodací adresa nebo jednotlivé položky v nákupním košíku. Paydirekt poté autentizuje transakci pomocí autentizační procedury uložené v bance pro tento účel. Částka platby bude následně převedena z vašeho účtu na náš účet. Ani my, ani třetí strany nemáme přístup k údajům o vašem účtu. Podrobnosti o platbě pomocí Paydirekt naleznete ve všeobecných obchodních podmínkách a ustanoveních o ochraně údajů Paydirekt na adrese: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.

Okamžitý bankovní převod

Poskytovatelem této platební služby je Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Mnichov (dále jen „Sofort GmbH“). Pomocí postupu „Sofortüberweisung“ obdržíme od společnosti Sofort GmbH potvrzení o platbě v reálném čase a můžeme okamžitě začít plnit své závazky. Pokud jste se rozhodli použít platební metodu „Sofortüberweisung“, zašlete PIN a platný TAN společnosti Sofort GmbH, pomocí které se mohou přihlásit k vašemu účtu online bankovnictví. Sofort GmbH po přihlášení automaticky zkontroluje zůstatek na vašem účtu a provede převod k nám pomocí vámi zaslaného TAN. Následně nám obratem zašle potvrzení transakce. Po přihlášení jsou automaticky kontrolovány vaše tržby, úvěrový limit kontokorentu a existence dalších účtů a jejich zůstatky. Kromě PIN a TAN jsou společnosti Sofort GmbH předány platební údaje, které zadáte, a osobní údaje. Vaše osobní údaje zahrnují jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo (čísla), e-mailovou adresu, IP adresu a jakékoli další údaje potřebné pro zpracování platby. Předání těchto údajů je nezbytné pro zjištění vaší identity bez pochybností a pro zabránění pokusům o podvod. Podrobnosti o platbě pomocí Sofortüberweisung naleznete na následujících odkazech: https://www.sofort.de/datenschutz.html a https://www.klarna.com/sofort/.

giropay

Poskytovatelem této platební služby je paydirekt GmbH, Stephanstraße 14 – 16, 60313 Frankfurt am Main (dále jen „giropay“).

Podrobnosti naleznete v prohlášení o ochraně údajů společnosti giropay: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.

American Express

Poskytovatelem této platební služby je American Express Europe SA, Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main, Německo (dále jen „American Express“).

American Express může přenášet data do své mateřské společnosti ve Spojených státech. Přenos dat do USA je založen na Závazných podnikových pravidlech. Podrobnosti najdete zde: https://www.americanexpress.com/en-pl/company/legal/privacy-centre/european-implementing-principles/.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti American Express: https://www.americanexpress.com/de/legal/online-datenschutzerklarung.html.

Mastercard

Poskytovatelem této platební služby je Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgie (dále jen „Mastercard“).

Mastercard může přenášet data do své mateřské společnosti ve Spojených státech. Přenos dat do USA je založen na závazných podnikových pravidlech společnosti Mastercard. Podrobnosti najdete zde: https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html a https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-bcrs.pdf.

VÍZUM

Poskytovatelem této platební služby je Visa Europe Services Inc., London Branch, 1 Sheldon Square, London W2 6TT, United Kingdom (dále jen „VISA“).

Velká Británie je podle zákona o ochraně údajů považována za bezpečnou třetí zemi. To znamená, že Velká Británie má úroveň ochrany údajů, která odpovídá úrovni ochrany údajů v Evropské unii.

Společnost VISA může předávat data své mateřské společnosti ve Spojených státech. Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnosti najdete zde: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-globale-datenschutzmitteilung/mitteilung-zu-zustandigkeitsfragen-fur-den-ewr.html.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti VISA: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-privacy-center.html.

10. Audio a video konference

zpracování dat

Online konferenční nástroje využíváme mimo jiné ke komunikaci s našimi zákazníky. Konkrétní nástroje, které používáme, jsou uvedeny níže. Pokud s námi komunikujete prostřednictvím video nebo audiokonference přes internet, budou vaše osobní údaje shromažďovány a zpracovávány námi a poskytovatelem příslušného konferenčního nástroje.

Konferenční nástroje shromažďují všechna data, která poskytujete/používáte k používání nástrojů (e-mailová adresa a/nebo vaše telefonní číslo). Dále konferenční nástroje zpracovávají dobu trvání konference, začátek a konec (čas) účasti na konferenci, počet účastníků a další „kontextové informace“ v souvislosti s procesem komunikace (metadata).

Poskytovatel nástroje dále zpracovává veškeré technické údaje, které jsou potřebné pro zpracování online komunikace. Patří sem zejména IP adresy, MAC adresy, ID zařízení, typ zařízení, typ a verze operačního systému, verze klienta, typ kamery, mikrofon nebo reproduktor a typ připojení.

Pokud je obsah vyměňován, nahráván nebo poskytován jakýmkoli jiným způsobem v rámci nástroje, ukládá se také na servery poskytovatelů nástrojů. Takový obsah zahrnuje mimo jiné cloudové nahrávky, chat/okamžité zprávy, hlasové zprávy, nahrané fotografie a videa, soubory, tabule a další informace sdílené při používání Služby.

Vezměte prosím na vědomí, že nemáme plný vliv na operace zpracování dat používaných nástrojů. Naše možnosti jsou z velké části založeny na firemní politice příslušného poskytovatele. Další informace o zpracování dat nástroji konference naleznete v prohlášeních o ochraně osobních údajů používaných nástrojů, které uvádíme pod tímto textem.

Účel a právní základy

Konferenční nástroje slouží ke komunikaci s potenciálními nebo stávajícími smluvními partnery nebo k nabízení určitých služeb našim zákazníkům (čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO). Dále použití nástrojů slouží k obecnému zjednodušení a zrychlení komunikace s námi nebo naší společností (oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO). Pokud byl požádán o souhlas, budou příslušné nástroje použity na základě tohoto souhlasu; souhlas lze kdykoli odvolat s účinkem do budoucna.

doba uložení

Údaje shromážděné přímo námi prostřednictvím nástrojů pro video a konference budou z našich systémů vymazány, jakmile nás požádáte o jejich vymazání, odvoláte svůj souhlas s ukládáním nebo přestane platit účel pro ukládání dat. Uložené soubory cookie zůstávají na vašem koncovém zařízení, dokud je nesmažete. Povinné zákonné doby uchovávání zůstávají nedotčeny.

Nemáme žádný vliv na dobu uchovávání vašich dat, která jsou uchovávána provozovateli konferenčních nástrojů pro jejich vlastní účely. Pro podrobnosti kontaktujte přímo provozovatele konferenčních nástrojů.

Použité konferenční nástroje

Používáme následující konferenční nástroje:

Zvětšení

Používáme Zoom. Poskytovatelem této služby je Zoom Communications Inc., San Jose, 55 Almaden Boulevard, 6th Floor, San Jose, CA 95113, USA. Podrobnosti o zpracování údajů naleznete v prohlášení o ochraně údajů společnosti Zoom: https://zoom.us/de-de/privacy.html.

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnosti najdete zde: https://zoom.us/de-de/privacy.html.

zpracování objednávky

S výše uvedeným poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávky (AVV). Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že osobní údaje návštěvníků našich webových stránek jsou zpracovávány pouze podle našich pokynů a v souladu s GDPR.

cs_CZČeština