Oświadczenie o ochronie danych osobowych szkolenie praktyczne LMS

1.       preambuła

W poniższym oświadczeniu o ochronie danych pragniemy poinformować Cię, jakie rodzaje Twoich danych osobowych (zwanych dalej także „danymi”) przetwarzamy, w jakim celu i w jakim zakresie. Oświadczenie o ochronie danych ma zastosowanie do wszelkiego przetwarzania danych osobowych przez nas, zarówno w kontekście świadczenia naszych usług, a w szczególności na naszych stronach internetowych, w aplikacjach mobilnych oraz w ramach zewnętrznych obecności online, takich jak: B. nasze profile w mediach społecznościowych (zwane dalej łącznie „ofertą internetową”).

Stosowane terminy nie są specyficzne dla płci.

Stan na: 6 października 2023 r

2.       odpowiedzialny

Jennifer Ziegler – szkolenie praktyczne Bezpieczeństwo żywności
Jennifer Ziegler
Kösters Kamp 11
31840 Heskie Oldendorf

Adres e-mail: datenschutz@praxistrainings-lms.de

Telefon: +4951527800574

Odcisk: https://praxistrainings-lms.de/impressum/

3.       Adres organów nadzorczych

Krajowy Komisarz ds. Ochrony Danych w Dolnej Saksonii:
Denisa Lehmkempera
Prinzenstrasse 5
30159 Hanower
Telefon: 05 11/120-45 00
E-mail: poststelle@lfd.niedersachsen.de
Strona główna: https://www.lfd.niedersachsen.de

4.       Przegląd przetwarzania

Poniższy przegląd podsumowuje rodzaje przetwarzanych danych oraz cele ich przetwarzania i odnosi się do osób, których dane dotyczą.

Rodzaje przetwarzanych danych:

 • Dane inwentarza
 • Szczegóły płatności
 • Dane lokalizacji
 • szczegóły kontaktu
 • Dane treści
 • Dane kontraktowe
 • Dane dotyczące użytkowania
 • Dane meta, komunikacyjne i proceduralne
 • Nagrania obrazu i/lub wideo
 • Nagrania dźwiękowe

Kategorie osób, których dane dotyczą

 • Klienci
 • pracownicy
 • zainteresowane osoby
 • Partner komunikacyjny
 • Użytkownik
 • Partnerzy biznesowi i umowni
 • Uczniowie/studenci/uczestnicy
 • Przedstawieni ludzie

Cele przetwarzania

 • Świadczenie usług umownych i wypełnianie zobowiązań umownych.
 • Zapytania kontaktowe i komunikacja.
 • Środki bezpieczeństwa.
 • Marketing bezpośredni.
 • Pomiar zasięgu.
 • Śledzenie.
 • Procedury biurowe i organizacyjne.
 • Remarketing.
 • Pomiar konwersji.
 • Śledzenie kliknięć.
 • Tworzenie grupy docelowej.
 • Testy A/B.
 • Zarządzanie i odpowiadanie na zapytania.
 • Zapora sieciowa.
 • Informacja zwrotna.
 • Mapy cieplne.
 • Ankiety i kwestionariusze.
 • Marketing.
 • Profile z informacjami dotyczącymi użytkowników.
 • Udostępnianie naszej oferty online i przyjazności dla użytkownika.
 • Infrastruktura informatyczna.

5.       Odpowiednie podstawy prawne

Odpowiednie podstawy prawne zgodnie z RODO: Poniżej znajdziesz przegląd podstaw prawnych RODO, na podstawie których przetwarzamy dane osobowe. Należy pamiętać, że oprócz przepisów RODO w Twoim kraju zamieszkania lub zamieszkania mogą obowiązywać krajowe przepisy dotyczące ochrony danych. Jeżeli w indywidualnych przypadkach obowiązują bardziej szczegółowe podstawy prawne, poinformujemy Cię o tym w oświadczeniu o ochronie danych.

 • Zgoda (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO) – Osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych w określonym celu lub kilku określonych celach.
 • Realizacja umowy i zapytania przedumowne (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO) – Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 • Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c) RODO) – Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 • Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO) – Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej, chyba że przeważają nad nimi interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

Krajowe przepisy dotyczące ochrony danych w Niemczech: Oprócz przepisów dotyczących ochrony danych wynikających z RODO, w Niemczech obowiązują krajowe przepisy dotyczące ochrony danych. Dotyczy to w szczególności prawa chroniącego przed niewłaściwym wykorzystaniem danych osobowych podczas przetwarzania danych (federalna ustawa o ochronie danych – BDSG). W szczególności BDSG zawiera szczególne regulacje dotyczące prawa do informacji, prawa do usunięcia, prawa sprzeciwu, przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych, przetwarzania w innych celach oraz przekazywania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania . Ponadto mogą obowiązywać stanowe przepisy dotyczące ochrony danych poszczególnych krajów związkowych.

Uwaga dotycząca ważności RODO i szwajcarskiego RODO: Niniejsza informacja o ochronie danych ma na celu dostarczenie informacji zgodnie ze szwajcarską federalną ustawą o ochronie danych (szwajcarska ustawa o ochronie danych) i ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO). Z tego względu zwracamy uwagę, że pojęcia RODO stosowane są ze względu na ich szersze zastosowanie przestrzenne i zrozumiałość. W szczególności zamiast terminów „przetwarzanie” „danych osobowych”, „nadrzędny interes” i „szczególnie wrażliwe dane osobowe” stosowanych w szwajcarskiej DSG, stosuje się pojęcia „przetwarzanie” „danych osobowych” oraz „uzasadniony interes” oraz „specjalne kategorie” stosowane w RODO. Jednakże znaczenie prawne terminów będzie nadal ustalane zgodnie ze szwajcarską ustawą o ochronie danych w zakresie szwajcarskiej ustawy o ochronie danych.

6.       Środki bezpieczeństwa

Podejmujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zgodnie z wymogami prawa, biorąc pod uwagę stan wiedzy, koszty wdrożenia oraz rodzaj, zakres, okoliczności i cele przetwarzania, a także różne prawdopodobieństwo wystąpienia i zakres zagrożenia praw i wolności osób fizycznych w celu zapewnienia stopnia ochrony odpowiedniego do ryzyka.

Środki te obejmują w szczególności zapewnienie poufności, integralności i dostępności danych poprzez kontrolę fizycznego i elektronicznego dostępu do danych oraz dostępu, wprowadzania, ujawniania, zapewniania dostępności i ich wyodrębnienia. Ustanowiliśmy również procedury mające na celu zapewnienie korzystania z praw osób, których to dotyczy, usuwania danych i reagowania na zagrożenia dotyczące danych. Ochronę danych osobowych bierzemy także pod uwagę przy opracowywaniu lub wyborze sprzętu, oprogramowania i procedur zgodnie z zasadą ochrony danych, poprzez projektowanie technologii i poprzez ustawienia domyślne przyjazne dla ochrony danych.

Szyfrowanie TLS/SSL (https): Aby chronić dane użytkowników przesyłane za pośrednictwem naszych usług online, używamy szyfrowania TLS/SSL. Secure Sockets Layer (SSL) to standardowa technologia zabezpieczania połączeń internetowych poprzez szyfrowanie danych przesyłanych pomiędzy stroną internetową lub aplikacją a przeglądarką (lub pomiędzy dwoma serwerami). Transport Layer Security (TLS) to zaktualizowana i bezpieczniejsza wersja protokołu SSL. Hyper Text Transfer Protocol Secure (HTTPS) pojawia się w adresie URL, gdy witryna internetowa jest zabezpieczona certyfikatem SSL/TLS.

7.       Międzynarodowe przesyłanie danych

Przetwarzanie danych w krajach trzecich: Jeżeli przetwarzamy dane w państwie trzecim (tj. poza Unią Europejską (UE), Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)) lub przetwarzanie w kontekście korzystania z usług podmiotów trzecich lub ujawniania lub przekazywania danych podmiotom innym osobom, stanowiskom lub firmom, odbywa się to wyłącznie zgodnie z wymogami prawnymi. Jeżeli poziom ochrony danych w państwie trzecim został uznany w drodze decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony (art. 45 RODO), stanowi to podstawę do przekazania danych. Ponadto przekazywanie danych następuje tylko wtedy, gdy poziom ochrony danych jest zapewniony w inny sposób, w szczególności poprzez standardowe klauzule umowne (art. 46 ust. 2 lit. c) RODO), wyraźną zgodę lub w przypadku przekazania wymaganego umownie lub prawnie ( Art. 49 ust.1 RODO). Poinformujemy Cię również o podstawach przelewów do krajów trzecich dla poszczególnych dostawców z kraju trzeciego, przy czym decyzje stwierdzające adekwatność będą miały pierwszeństwo jako podstawowe zasady. Informacje na temat transferów do krajów trzecich i istniejących decyzji stwierdzających odpowiedni stopień ochrony można znaleźć w ofercie informacyjnej Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de.

Transatlantyckie ramy ochrony danych UE-USA: W ramach tak zwanych „ram ochrony danych” (DPF) Komisja UE uznała również poziom ochrony danych za bezpieczny w przypadku niektórych firm z USA w ramach adekwatności postanowienie z dnia 10 lipca 2023 r. Listę certyfikowanych firm i dalsze informacje na temat DPF można znaleźć na stronie internetowej Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych https://www.dataprivacyframework.gov/ (po angielsku). W ramach informacji o ochronie danych poinformujemy Cię, którzy usługodawcy, z których korzystamy, posiadają certyfikaty zgodnie z Ramami ochrony danych.

8.       Usuwanie danych

Przetwarzane przez nas dane zostaną usunięte zgodnie z wymogami prawa z chwilą cofnięcia zgody na przetwarzanie lub ustania innych zezwoleń (np. gdy cel przetwarzania tych danych już nie obowiązuje lub nie jest już do tego niezbędny) . O ile dane nie zostaną usunięte, ponieważ są potrzebne do innych, prawnie dopuszczalnych celów, ich przetwarzanie będzie ograniczone do tych celów. Oznacza to, że dane są blokowane i nie są przetwarzane w innych celach. Dotyczy to m.in. B. w przypadku danych, które muszą być przechowywane ze względów handlowych lub podatkowych lub których przechowywanie jest niezbędne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej. W ramach naszych informacji o ochronie danych możemy udostępnić użytkownikom dalsze informacje na temat usuwania i przechowywania danych, które dotyczą konkretnie poszczególnych procesów przetwarzania.

9.       Prawa osób, których dane dotyczą

Prawa osób, których dane dotyczą, wynikające z RODO: Jako osobie, której dane dotyczą, przysługują Państwu różne prawa wynikające z RODO, które wynikają w szczególności z art. 15 do 21 RODO:

 • Prawo do sprzeciwu: Masz prawo, z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO; Dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów. Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby reklamy bezpośredniej, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby takiej reklamy; Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono powiązane z taką reklamą bezpośrednią.
 • Prawo do wycofania zgody: W każdej chwili masz prawo odwołać swoją zgodę.
 • Prawo do przekazywania informacji: Masz prawo żądać potwierdzenia, czy dane osobowe są przetwarzane oraz otrzymać informację o tych danych, a także dalsze informacje i kopię danych zgodnie z wymogami prawa.
 • Prawo do sprostowania: Zgodnie z wymogami prawa masz prawo żądać uzupełnienia dotyczących Ciebie danych lub sprostowania nieprawidłowych danych, które Cię dotyczą.
 • Prawo do usunięcia i ograniczenia przetwarzania: Zgodnie z wymogami prawa masz prawo żądać niezwłocznego usunięcia danych, które Cię dotyczą, lub ewentualnie, zgodnie z wymogami prawa, żądać ograniczenia przetwarzania danych.
 • Prawo do przenoszenia danych: Masz prawo otrzymać dane dotyczące Ciebie, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, zgodnie z wymogami prawnymi, lub zażądać przekazania ich innej odpowiedzialnej osobie.
 • Skarga do organu nadzorczego: Zgodnie z wymogami prawnymi i bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych, masz również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych, w szczególności organu nadzorczego w państwie członkowskim, w którym zwykle mieszkasz, organu nadzorczego Twojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO.

10.   Korzystanie z plików cookie

Cookies to małe pliki tekstowe lub inne notatki przechowujące informacje na urządzeniach końcowych i odczytujące informacje z urządzeń końcowych. Na przykład, aby zapisać status logowania na koncie użytkownika, zawartość koszyka w sklepie internetowym, przeglądane treści lub wykorzystane funkcje oferty online. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane do różnych celów, np. B. w celach związanych z funkcjonalnością, bezpieczeństwem i wygodą ofert online, a także do tworzenia analiz przepływu odwiedzających.

Uwagi dotyczące zgody: Używamy plików cookies zgodnie z przepisami prawa. W związku z tym uzyskujemy uprzednią zgodę użytkowników, chyba że nie jest to wymagane przez prawo. W szczególności zgoda nie jest konieczna, jeśli przechowywanie i odczytywanie informacji, w tym plików cookie, jest absolutnie niezbędne w celu świadczenia użytkownikom usługi telemedialnej, o którą wyraźnie prosili (tj. naszej oferty online). Ściśle niezbędne pliki cookie obejmują zazwyczaj pliki cookie z funkcjami związanymi z wyświetlaniem i działaniem oferty online, równoważeniem obciążenia, bezpieczeństwem, przechowywaniem preferencji i wyborów użytkowników lub podobnymi do zapewniania głównych i drugorzędnych funkcji żądanych przez użytkowników, do celów związanych z ofertę internetową. Odwoływalna zgoda jest wyraźnie przekazywana użytkownikom i zawiera informacje na temat odpowiedniego stosowania plików cookie.

Informacje o podstawach prawnych ochrony danych: Podstawa prawna ochrony danych, na której przetwarzamy dane osobowe użytkowników za pomocą plików cookies, zależy od tego, czy prosimy użytkowników o zgodę. Jeżeli użytkownicy wyrażą zgodę, podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest wyrażona przez nich zgoda. W przeciwnym razie dane przetwarzane za pomocą plików cookie będą przetwarzane w oparciu o nasze uzasadnione interesy (np. w zakresie komercyjnego funkcjonowania naszej oferty internetowej i poprawy jej użyteczności) lub, jeśli mieści się to w zakresie realizacji naszych zobowiązań umownych, jeżeli korzystanie z pliki cookie są niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych. Wyjaśnimy cele, dla których przetwarzamy pliki cookie, w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych lub w ramach naszych procesów uzyskiwania zgody i przetwarzania.

Okres przechowywania: Ze względu na okres przechowywania wyróżnia się następujące rodzaje plików cookies:

 • Tymczasowe pliki cookie (też: sesyjne lub sesyjne pliki cookie): Tymczasowe pliki cookies są usuwane najpóźniej po opuszczeniu oferty internetowej i zamknięciu urządzenia (np. przeglądarki lub aplikacji mobilnej).
 • Stałe pliki cookie: Stałe pliki cookies pozostają zapisane nawet po zamknięciu urządzenia. Można na przykład zapisać status logowania lub wyświetlić preferowaną treść bezpośrednio, gdy użytkownik ponownie odwiedzi witrynę. Dane użytkowników zbierane za pomocą plików cookies mogą być również wykorzystywane do pomiaru zasięgu. O ile nie przekażemy użytkownikom jednoznacznej informacji o rodzaju i okresie przechowywania plików cookies (np. przy uzyskiwaniu zgody), użytkownicy powinni przyjąć, że pliki cookies mają charakter trwały i okres przechowywania może wynosić nawet dwa lata.

Ogólne informacje dotyczące odstąpienia od umowy i sprzeciwu (tzw. „opt-out”): Użytkownicy mogą w każdej chwili odwołać wyrażoną zgodę i wnieść sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z wymogami prawa. W tym celu użytkownicy mogą m.in. ograniczyć stosowanie plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki (co może również ograniczyć funkcjonalność naszej oferty internetowej). Możesz także sprzeciwić się wykorzystywaniu plików cookies w celach marketingu internetowego za pośrednictwem stron internetowych https://optout.aboutads.info oraz https://www.youronlinechoices.com/ wyjaśniać się.

 • Podstawa prawna: Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO). Zgoda (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO).

Dalsze informacje na temat procesów przetwarzania, procedur i usług:

 • Przetwarzanie danych z plików cookies na podstawie zgody: Korzystamy z procesu zarządzania zgodami na pliki cookie, w ramach którego użytkownicy uzyskują, zarządzają i mogą odwołać zgodę użytkowników na korzystanie z plików cookie lub na przetwarzanie i dostawców wymienionych w ramach procesu zarządzania zgodami na pliki cookie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody zostaje zapisane, aby nie trzeba było o nie ponownie pytać i aby móc udowodnić zgodę zgodnie z obowiązkiem prawnym. Zapisywanie może odbywać się po stronie serwera i/lub w pliku cookie (tzw. plik cookie opt-in lub przy użyciu porównywalnych technologii), aby móc przypisać zgodę do użytkownika lub jego urządzenia. Z zastrzeżeniem indywidualnych informacji o dostawcach usług zarządzania plikami cookie, obowiązują następujące informacje: Czas przechowywania zgody może wynosić do dwóch lat. W tym przypadku tworzony jest pseudonimowy identyfikator użytkownika, który jest przechowywany wraz z czasem wyrażenia zgody, informacjami o zakresie zgody (np. jakie kategorie plików cookie i/lub usługodawcy) oraz używanej przeglądarce, systemie i urządzeniu; Podstawa prawna: Zgoda (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO).

11.   Korzyści biznesowe

Przetwarzamy dane od naszych partnerów umownych i biznesowych, m.in. B. Klienci i strony zainteresowane (zwane łącznie „partnerami umownymi”) w kontekście umownych i porównywalnych stosunków prawnych, a także powiązanych środków oraz w kontekście komunikacji z partnerami umownymi (lub przedumownej), np.: B. w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania.

Przetwarzamy te dane w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych. Obejmuje to w szczególności obowiązki w zakresie świadczenia uzgodnionych usług, wszelkie obowiązki w zakresie aktualizacji i środki zaradcze w przypadku rękojmi i innych zakłóceń w świadczeniu usług. Ponadto przetwarzamy dane w celu ochrony naszych praw oraz w celach administracyjnych związanych z tymi obowiązkami i organizacją firmy. Ponadto przetwarzamy dane w oparciu o nasze uzasadnione interesy związane z właściwym zarządzaniem biznesowym, a także środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę naszych partnerów umownych i naszej działalności biznesowej przed niewłaściwym wykorzystaniem i zagrożeniem dla ich danych, tajemnic, informacji i praw (np. telekomunikacyjnych, transportowych i innych usług pomocniczych oraz podwykonawców, banków, doradców podatkowych i prawnych, dostawców usług płatniczych lub organów podatkowych). W zakresie obowiązującego prawa przekazujemy dane partnerów umownych podmiotom trzecim wyłącznie w zakresie, w jakim jest to konieczne do wyżej wymienionych celów lub do wypełnienia obowiązków prawnych. O innych formach przetwarzania, np. B. w celach marketingowych partnerzy umowy zostaną poinformowani w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Informujemy partnerów umowy, jakie dane są wymagane do wyżej wymienionych celów przed lub w ramach gromadzenia danych, np. podczas zbierania danych. B. w formularzach internetowych, poprzez specjalne oznaczenia (np. kolory) lub symbole (np. gwiazdki itp.) lub osobiście.

Dane usuwamy po wygaśnięciu rękojmi i obowiązków porównywalnych tj. tj. co do zasady po 4 latach, chyba że dane są przechowywane na koncie klienta, np. podczas rejestracji. B. o ile muszą być przechowywane ze względów prawnych związanych z archiwizacją. Ustawowy okres przechowywania wynosi dziesięć lat dla dokumentów mających znaczenie dla prawa podatkowego oraz ksiąg handlowych, zapasów, bilansów otwarcia, rocznych sprawozdań finansowych, instrukcji pracy niezbędnych do zrozumienia tych dokumentów oraz innych dokumentów organizacyjnych i dokumentów księgowych, a sześć lat dla otrzymane listy handlowe i biznesowe oraz kopie wysłanych listów handlowych i biznesowych. Bieg terminu rozpoczyna się z końcem roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w księgach, sporządzono inwentarz, bilans otwarcia, roczne sprawozdanie finansowe lub sprawozdanie zarządu, otrzymano lub wysłano pismo handlowe lub służbowe albo wytworzono dokument księgowy i dokonano jego ewidencji lub wytworzono inne dokumenty.

W zakresie, w jakim do świadczenia naszych usług korzystamy z zewnętrznych dostawców lub platform, w stosunkach między użytkownikami a dostawcami obowiązują warunki i zasady ochrony danych odpowiednich zewnętrznych dostawców lub platform.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: Dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska, adresy); Dane dotyczące płatności (np. dane bankowe, faktury, historia płatności); Dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów); Dane dotyczące umowy (np. przedmiot umowy, termin, kategoria klienta); Dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu); Dane meta, komunikacyjne i proceduralne (np. adresy IP, informacje o czasie, numery identyfikacyjne, status zgody).
 • Specjalne kategorie danych osobowych: dane dotyczące zdrowia; dane dotyczące życia seksualnego lub orientacji seksualnej; Przekonania religijne lub ideologiczne. Dane ujawniające pochodzenie rasowe i etniczne.
 • Osoby dotknięte: Klienci; Zainteresowane osoby; Partnerzy biznesowi i umowni. Uczniowie/studenci/uczestnicy.
 • Cele przetwarzania: Świadczenie usług umownych i wypełnianie zobowiązań umownych; Środki bezpieczeństwa; Zapytania kontaktowe i komunikacja; Procedury biurowe i organizacyjne. Zarządzanie i odpowiadanie na zapytania.
 • Podstawa prawna: Realizacja umowy i zapytania przedumowne (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO); Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c) RODO). Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO).

Dalsze informacje na temat procesów przetwarzania, procedur i usług:

 • Konto klienta: Klienci mogą założyć konto w ramach naszej oferty online (np. konto klienta lub użytkownika, w skrócie „konto klienta”). Jeżeli wymagana jest rejestracja konta klienta, klienci zostaną o tym poinformowani oraz o danych wymaganych do rejestracji. Konta klientów nie są publiczne i nie mogą być indeksowane przez wyszukiwarki. W ramach rejestracji, późniejszego logowania i korzystania z konta klienta przechowujemy adresy IP klientów wraz z czasami dostępu, aby móc udowodnić rejestrację i zapobiec niewłaściwemu korzystaniu z konta klienta. Jeżeli konto klienta zostało usunięte, dane konta klienta zostaną usunięte po chwili rozwiązania, chyba że zostaną zachowane do celów innych niż udostępnianie konta klienta lub muszą być zachowane ze względów prawnych (np. wewnętrzne przechowywanie danych klienta, zamówienie procesy lub faktury). Obowiązkiem klientów jest zabezpieczenie swoich danych po zamknięciu konta klienta; Podstawa prawna: Realizacja umowy i zapytania przedumowne (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO).
 • Sklep i e-commerce: Przetwarzamy dane naszych klientów w celu umożliwienia im wyboru, zakupu lub zamówienia wybranych produktów, towarów i usług z nimi związanych, a także ich płatności oraz dostawy lub realizacji. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji zamówienia, w celu realizacji dostawy lub realizacji do naszych klientów korzystamy z usług dostawców usług, w szczególności firm pocztowych, spedycyjnych i spedycyjnych. Do przetwarzania transakcji płatniczych korzystamy z usług banków i dostawców usług płatniczych. Wymagane informacje są oznaczone jako część zamówienia lub porównywalnego procesu zakupu i obejmują informacje wymagane do dostawy, świadczenia i rozliczenia, a także dane kontaktowe umożliwiające przeprowadzenie konsultacji; Podstawa prawna: Realizacja umowy i zapytania przedumowne (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO).
 • Usługi edukacyjno-szkoleniowe: Przetwarzamy dane uczestników naszych ofert edukacyjno-szkoleniowych (zwanych jednolicie „stażystami i kursantami na poziomie zaawansowanym”), aby móc świadczyć dla nich nasze usługi szkoleniowe. Dane przetwarzane w tym miejscu, rodzaj, zakres, cel i konieczność ich przetwarzania określa umowa będąca podstawą przetwarzania oraz relacja szkoleniowa. Formy przetwarzania obejmują również ocenę wyników oraz ocenę wyników naszych i nauczycieli. W ramach naszej działalności możemy przetwarzać także szczególne kategorie danych, w szczególności informacje o stanie zdrowia stażystów i dalszych stażystów, a także dane ujawniające pochodzenie etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe. W tym celu, jeśli jest to konieczne, uzyskujemy wyraźną zgodę stażystów i dalszych stażystów, a szczególne kategorie danych przetwarzamy tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji usług szkoleniowych, ze względu na ochronę zdrowia, ochronę socjalną lub ochronę zdrowia wymagane są żywotne interesy stażystów i dalszych stażystów; Podstawa prawna: Realizacja umowy i zapytania przedumowne (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO).
 • Coaching: Przetwarzamy dane naszych klientów, a także stron zainteresowanych i innych klientów lub partnerów umownych (zwanych łącznie „klientami”), aby móc świadczyć dla nich nasze usługi. Przetwarzane dane, rodzaj, zakres, cel i konieczność ich przetwarzania są określone przez podstawę umowną i relację z klientem.

  W ramach naszej pracy możemy zbierać także szczególne kategorie danych, w szczególności informacje o stanie zdrowia klientów, ewentualnie w odniesieniu do ich życia seksualnego lub orientacji seksualnej, a także dane ujawniające pochodzenie rasowe i etniczne, poglądy polityczne, wyznanie lub przekonania ideologiczne lub przynależność związkowa. W tym celu, jeśli to konieczne, uzyskujemy wyraźną zgodę klientów i przetwarzamy specjalne kategorie danych w inny sposób, jeśli służy to zdrowiu klientów, dane są publiczne lub istnieją inne zezwolenia prawne.

  Jeżeli jest to niezbędne do wykonania naszej umowy, ochrony żywotnych interesów lub z mocy prawa, lub jeśli Klient wyraził na to zgodę, udostępniamy lub przekazujemy dane Klienta podmiotom trzecim lub agentom, takim jak: B. Urzędy, biura rozliczeniowe oraz w zakresie usług informatycznych, biurowych lub porównywalnych;
  Podstawa prawna: Realizacja umowy i zapytania przedumowne (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO).
 • Ordynacyjny: Przetwarzamy dane naszych klientów, klientów, stron zainteresowanych oraz innych klientów lub partnerów umownych (zwanych łącznie „klientami”), aby móc świadczyć dla nich nasze usługi doradcze. Przetwarzane dane, rodzaj, zakres, cel i konieczność ich przetwarzania są określone przez podstawę umowną i relację z klientem.

  Jeżeli jest to niezbędne do wykonania naszej umowy, ochrony żywotnych interesów lub z mocy prawa, lub jeśli Klient wyraził na to zgodę, udostępniamy lub przekazujemy dane Klienta podmiotom trzecim lub agentom, takim jak: B. Władze, podwykonawcy lub w obszarze usług informatycznych, biurowych lub porównywalnych;
  Podstawa prawna: Realizacja umowy i zapytania przedumowne (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO).
 • Kursy i szkolenia online: Przetwarzamy dane uczestników naszych kursów online i szkoleń online (zwanych łącznie „uczestnikami”), aby móc świadczyć dla nich nasze usługi kursowe i szkoleniowe. Dane przetwarzane w tym miejscu, rodzaj, zakres, cel i konieczność ich przetwarzania określa podstawowy stosunek umowny. Dane te zazwyczaj obejmują informacje o odbytych kursach i usługach oraz, jeśli stanowią część naszego zakresu usług, dane osobowe i wyniki uczestników. Formy przetwarzania obejmują również ocenę wyników i ocenę naszych usług oraz instruktorów kursów i szkoleń; Podstawa prawna: Realizacja umowy i zapytania przedumowne (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO).
 • Usługi projektowe i rozwojowe: Przetwarzamy dane naszych klientów i klientów (zwanych dalej „klientami”) w celu umożliwienia im wyboru, zakupu lub zlecenia wybranych usług lub robót i czynności z nimi związanych, a także ich zapłaty i świadczenia lub wykonania lub świadczenia .

  Wymagane informacje są oznaczone jako takie w ramach zawarcia zamówienia, zamówienia zakupu lub porównywalnej umowy i obejmują informacje wymagane do świadczenia usług i rozliczeń, a także dane kontaktowe, aby móc przeprowadzić ewentualne konsultacje. Jeżeli uzyskujemy dostęp do informacji od klientów końcowych, pracowników lub innych osób, przetwarzamy je zgodnie z wymogami prawnymi i umownymi;
  Podstawa prawna: Realizacja umowy i zapytania przedumowne (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO).

12.   Dostawcy i usługi wykorzystywane w toku działalności gospodarczej

W ramach naszej działalności korzystamy z dodatkowych usług, platform, interfejsów lub wtyczek pochodzących od zewnętrznych dostawców (w skrócie „usługi”) zgodnie z wymogami prawa. Ich stosowanie wynika z naszego interesu w zakresie prawidłowego, prawnego i ekonomicznego zarządzania naszą działalnością gospodarczą oraz naszą organizacją wewnętrzną.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: Dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska, adresy); Dane dotyczące płatności (np. dane bankowe, faktury, historia płatności); Dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów); Dane dotyczące treści (np. wpisy w formularzach internetowych); Dane dotyczące umowy (np. przedmiot umowy, termin, kategoria klienta); Dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu); Dane meta, komunikacyjne i proceduralne (np. adresy IP, informacje o czasie, numery identyfikacyjne, status zgody).
 • Osoby dotknięte: Klienci; Zainteresowane osoby; Użytkownicy (np. odwiedzający stronę internetową, użytkownicy usług online); Partnerzy biznesowi i umowni. Partner komunikacyjny.
 • Cele przetwarzania: Świadczenie usług umownych i wypełnianie zobowiązań umownych; Procedury biurowe i organizacyjne. Zapytania kontaktowe i komunikacja.
 • Podstawa prawna: Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO).

Dalsze informacje na temat procesów przetwarzania, procedur i usług:

13.   Procedura płatności

W ramach stosunków umownych i innych stosunków prawnych, ze względu na zobowiązania prawne lub w inny sposób w oparciu o nasze uzasadnione interesy, oferujemy osobom, których dane dotyczą, skuteczne i bezpieczne opcje płatności oraz korzystamy z usług innych dostawców usług oprócz banków i instytucji kredytowych (łącznie „dostawcy usług płatniczych” ).

Dane przetwarzane przez dostawców usług płatniczych obejmują dane inwentaryzacyjne, takie jak: B. imię i nazwisko oraz adres, dane bankowe np. B. Numery kont lub numery kart kredytowych, hasła, numery TAN i sumy kontrolne, a także informacje o umowie, sumie i odbiorcy. Informacje te są niezbędne do przeprowadzenia transakcji. Jednakże wprowadzone dane będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie przez dostawców usług płatniczych. Oznacza to, że nie otrzymujemy żadnych informacji związanych z kontem lub kartą kredytową, a jedynie informację z potwierdzeniem lub negatywną informacją o płatności. W pewnych okolicznościach dostawca usług płatniczych może przekazać dane agencjom sporządzającym raporty kredytowe. Celem tej transmisji jest sprawdzenie tożsamości i zdolności kredytowej. W tym celu odsyłamy do ogólnych warunków handlowych i informacji o ochronie danych dostawców usług płatniczych.

Do transakcji płatniczych mają zastosowanie warunki handlowe i informacje o ochronie danych poszczególnych dostawców usług płatniczych, do których można uzyskać dostęp na odpowiednich stronach internetowych lub w aplikacjach transakcyjnych. Odwołujemy się do nich również w celu uzyskania dalszych informacji oraz dochodzenia anulowania, uzyskania informacji i innych praw osób, których to dotyczy.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: Dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska, adresy); Dane dotyczące płatności (np. dane bankowe, faktury, historia płatności); Dane dotyczące umowy (np. przedmiot umowy, termin, kategoria klienta); Dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu); Dane meta, komunikacyjne i proceduralne (np. adresy IP, godziny, numery identyfikacyjne, status zgody); Dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów).
 • Osoby dotknięte: Klienci; Zainteresowane osoby. Partnerzy biznesowi i umowni.
 • Cele przetwarzania: Świadczenie usług umownych i wypełnianie zobowiązań umownych; Pomiar konwersji (pomiar efektywności działań marketingowych); Marketing. Udostępnianie naszej oferty online i przyjazności dla użytkownika.
 • Podstawa prawna: Realizacja umowy i zapytania przedumowne (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO). Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO).

Dalsze informacje na temat procesów przetwarzania, procedur i usług:

 • American Express: Usługi płatnicze (techniczne połączenie metod płatności online); Dostawca usługi: American Express Europe SA, Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt nad Menem, Niemcy; Podstawa prawna: Realizacja umowy i zapytania przedumowne (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO); Strona internetowa: https://www.americanexpress.com/de. Ochrona danych: https://www.americanexpress.com/de/legal/online-datenschutzerklarung.html.
 • PayPal: Usługi płatnicze (techniczne połączenie metod płatności online) (np. PayPal, PayPal Plus, Braintree); Dostawca usługi: PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg; Podstawa prawna: Realizacja umowy i zapytania przedumowne (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO); Strona internetowa: https://www.paypal.com/de. Ochrona danych: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.
 • Naszywka: Usługi płatnicze (techniczne połączenie metod płatności online); Dostawca usługi: Stripe, Inc., 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA; Podstawa prawna: Realizacja umowy i zapytania przedumowne (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO); Strona internetowa: https://stripe.com; Ochrona danych: https://stripe.com/de/privacy. Podstawa przekazania do kraju trzeciego:  Ramy ochrony danych UE-USA (DPF).
 • Wizy: Usługi płatnicze (techniczne połączenie metod płatności online); Dostawca usługi: Visa Europe Services Inc., Oddział w Londynie, 1 Sheldon Square, Londyn W2 6TT, GB; Podstawa prawna: Realizacja umowy i zapytania przedumowne (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO); Strona internetowa: https://www.visa.de. Ochrona danych: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-privacy-center.html.
 • Rynek niemiecki: German Market to wtyczka do systemu sklepowego WooCommerce, która dostosowuje sklep internetowy do wymogów prawnych rynku niemieckojęzycznego oraz UE; Dostawca usługi: Wykonywanie na serwerach i/lub komputerach na własną odpowiedzialność za ochronę danych; Podstawa prawna: Realizacja umowy i zapytania przedumowne (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b) RODO), prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO). Strona internetowa: https://marketpress.de/shop/plugins/woocommerce/woocommerce-german-market/.

14.   Udostępnianie ofert online i hostingu stron internetowych

Przetwarzamy dane użytkowników, aby móc świadczyć im nasze usługi online. W tym celu przetwarzamy adres IP użytkownika, który jest niezbędny do przesyłania treści i funkcji naszych usług internetowych do przeglądarki lub urządzenia użytkownika.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: Dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu); Dane meta, komunikacyjne i proceduralne (np. adresy IP, godziny, numery identyfikacyjne, status zgody); Dane dotyczące treści (np. wpisy w formularzach internetowych).
 • Osoby dotknięte: Użytkownicy (np. odwiedzający stronę internetową, użytkownicy usług internetowych).
 • Cele przetwarzania: Udostępnianie naszej oferty online i przyjazności dla użytkownika; Infrastruktura informatyczna (obsługa i udostępnianie systemów informatycznych i urządzeń technicznych (komputery, serwery itp.). Środki bezpieczeństwa.
 • Podstawa prawna: Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO).

Dalsze informacje na temat procesów przetwarzania, procedur i usług:

 • Gromadzenie danych dostępowych i plików dziennika: Dostęp do naszej oferty online jest rejestrowany w formie tak zwanych „plików dziennika serwera”. Pliki dziennika serwera obejmują adres i nazwę stron internetowych oraz otwieranych plików, datę i godzinę dostępu, ilość przesłanych danych, powiadomienie o pomyślnym pobraniu, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny użytkownika, adres URL strony odsyłającej (poprzednio odwiedzana strona) i z reguły adres IP. Należą do nich adresy i dostawca wysyłający żądanie. Pliki dziennika serwera mogą być wykorzystywane w celach bezpieczeństwa, m.in. B. aby uniknąć przeciążenia serwerów (szczególnie w przypadku nadużyć, tzw. ataków DDoS), a z drugiej strony zapewnić wykorzystanie serwerów i ich stabilność; Podstawa prawna: Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO). Usuwanie danych: Informacje w pliku dziennika są przechowywane maksymalnie przez 30 dni, a następnie usuwane lub anonimizowane. Dane, których dalsze przechowywanie jest niezbędne dla celów dowodowych, nie podlegają usunięciu do czasu ostatecznego wyjaśnienia danego zdarzenia.
 • Wysyłanie e-maili i hosting: Usługi hostingowe, z których korzystamy, obejmują również wysyłanie, odbieranie i przechowywanie wiadomości e-mail. W tym celu przetwarzane są adresy odbiorców i nadawców, a także inne informacje dotyczące wysyłania wiadomości e-mail (np. zaangażowani dostawcy) oraz treść odpowiednich wiadomości e-mail. Powyższe dane mogą być również przetwarzane w celu wykrywania SPAMU. Prosimy pamiętać, że wiadomości e-mail w Internecie z reguły nie są wysyłane w postaci zaszyfrowanej. Z reguły wiadomości e-mail są szyfrowane podczas transportu, ale (chyba że zastosowano tzw. metodę szyfrowania typu end-to-end) nie na serwerach, z których są wysyłane i odbierane. Dlatego nie możemy przejąć żadnej odpowiedzialności za ścieżkę transmisji wiadomości e-mail pomiędzy nadawcą a odbiorem na naszym serwerze; Podstawa prawna: Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO).
 • WSZYSTKO W ZESTAWIE: Usługi w zakresie udostępniania infrastruktury informatycznej i usług z nią związanych (np. powierzchni magazynowej i/lub mocy obliczeniowej); Dostawca usługi: ALL-INKL.COM – Neue Medien Münnich, właściciel: René Münnich, Hauptstraße 68, 02742 Friedersdorf, Niemcy; Podstawa prawna: Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO); Strona internetowa: https://all-inkl.com/; Ochrona danych: https://all-inkl.com/datenschutzinformationen/. Umowa o realizację zamówienia: Zapewniane przez usługodawcę.

15.   Specjalne uwagi dotyczące aplikacji (aplikacji)

Przetwarzamy dane użytkowników naszej aplikacji w zakresie niezbędnym, aby móc udostępnić użytkownikom aplikację i jej funkcjonalności, monitorować jej bezpieczeństwo i dalej ją rozwijać. Z użytkownikami możemy kontaktować się także zgodnie z wymogami prawa, jeżeli komunikacja jest niezbędna do celów administrowania lub korzystania z aplikacji. Ponadto w odniesieniu do przetwarzania danych użytkownika odsyłamy do informacji o ochronie danych zawartych w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Podstawa prawna: Przetwarzanie danych niezbędnych do zapewnienia funkcjonalności aplikacji służy realizacji zobowiązań umownych. Dotyczy to również sytuacji, gdy udostępnienie funkcji wymaga autoryzacji użytkownika (np. zatwierdzenia funkcji urządzenia). Jeżeli przetwarzanie danych nie jest niezbędne do zapewnienia funkcjonalności aplikacji, ale służy bezpieczeństwu aplikacji lub naszym interesom biznesowym (np. zbieranie danych w celu optymalizacji aplikacji lub celom bezpieczeństwa), odbywa się na na podstawie naszych uzasadnionych interesów. Interesy. W przypadku wyraźnego poproszenia użytkowników o wyrażenie zgody na przetwarzanie ich danych, dane objęte zgodą będą przetwarzane na podstawie zgody.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: Dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska, adresy); Dane meta, komunikacyjne i proceduralne (np. adresy IP, godziny, numery identyfikacyjne, status zgody); Dane dotyczące płatności (np. dane bankowe, faktury, historia płatności); Dane dotyczące umowy (np. przedmiot umowy, termin, kategoria klienta); Nagrania obrazu i/lub wideo (np. zdjęcia lub nagrania wideo osoby). Nagrania dźwiękowe.
 • Osoby dotknięte: Użytkownicy (np. odwiedzający stronę internetową, użytkownicy usług internetowych).
 • Cele przetwarzania: Świadczenie usług umownych i wypełnianie zobowiązań umownych.
 • Podstawa prawna: Zgoda (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO); Realizacja umowy i zapytania przedumowne (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO). Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO).

Dalsze informacje na temat procesów przetwarzania, procedur i usług:

 • Użytek komercyjny: Przetwarzamy dane użytkowników naszej aplikacji, użytkowników zarejestrowanych oraz ewentualnych użytkowników testowych (zwanych dalej „użytkownikami”), aby móc świadczyć dla nich nasze usługi umowne oraz w oparciu o prawnie uzasadniony interes w celu zapewnienia bezpieczeństwo naszej aplikacji i możliwość jej dalszego rozwoju. Wymagane informacje są identyfikowane jako takie w kontekście zawarcia użytkowania, umowy, zamówienia lub porównywalnej umowy i mogą obejmować informacje wymagane do świadczenia usług oraz wszelkich rozliczeń, a także dane kontaktowe, aby móc przechowywać jakiekolwiek konsultacje; Podstawa prawna: Realizacja umowy i zapytania przedumowne (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO).
 • Przechowywanie uniwersalnego i unikalnego identyfikatora (UUID): Aplikacja przechowuje tzw. uniwersalny unikalny identyfikator (UUID) na potrzeby analizy korzystania i funkcjonalności aplikacji oraz przechowywania ustawień użytkownika. Identyfikator ten jest generowany, gdy ta aplikacja jest zainstalowana (ale nie jest połączona z urządzeniem, więc nie jest identyfikatorem urządzenia w tym sensie), jest przechowywany pomiędzy uruchomieniem aplikacji a jej aktualizacjami i jest usuwany, gdy użytkownicy usuwają aplikację ze swojego urządzenia .
 • Przechowywanie pseudonimowego identyfikatora: Abyśmy mogli udostępnić aplikację i zapewnić jej funkcjonalność, używamy pseudonimowego identyfikatora. Identyfikator to wartość matematyczna (tj. nie są używane żadne zwykłe dane, takie jak nazwy) przypisana do urządzenia i/lub instalacji na nim zainstalowanej aplikacji. Identyfikator ten jest generowany podczas instalacji tej aplikacji, jest przechowywany pomiędzy uruchomieniem aplikacji a jej aktualizacjami i jest usuwany, gdy użytkownik usunie aplikację z urządzenia.
 • Uprawnienia urządzenia umożliwiające dostęp do funkcji i danych: Korzystanie z naszej aplikacji lub jej funkcjonalności może wymagać od Użytkownika dostępu do niektórych funkcji używanych urządzeń lub do danych przechowywanych na urządzeniach lub dostępnych za pomocą tych urządzeń. Domyślnie uprawnienia te muszą być przyznane przez użytkowników i w każdej chwili można je odwołać w ustawieniach odpowiednich urządzeń. Dokładna metoda kontrolowania uprawnień aplikacji może zależeć od urządzenia i oprogramowania użytkownika. Jeśli potrzebujesz wyjaśnień, użytkownicy mogą się z nami skontaktować. Zwracamy uwagę, że odmowa lub cofnięcie odpowiednich autoryzacji może mieć wpływ na funkcjonalność naszej aplikacji.
 • Dostęp do kamery i zapisanych nagrań: W ramach korzystania z naszej aplikacji przetwarzane są nagrania obrazu i/lub wideo (w tym również nagrania audio) użytkowników (oraz innych osób uchwyconych na nagraniach) poprzez dostęp do funkcji kamery lub zapisane nagrania. Dostęp do funkcji kamery lub zapisanych nagrań wymaga autoryzacji przez użytkownika, która może zostać w każdej chwili odwołana. Przetwarzanie obrazu i/lub nagrań wideo służy wyłącznie zapewnieniu odpowiedniej funkcjonalności naszej aplikacji, zgodnie z jej opisem dla użytkowników lub jej typową i oczekiwaną funkcjonalnością.
 • Wykorzystanie funkcji mikrofonu: W ramach korzystania z naszej aplikacji przetwarzane są funkcje mikrofonu oraz nagrania audio nagrane za jego pomocą. Korzystanie z funkcji mikrofonu wymaga posiadania przez użytkownika uprawnień, które można w każdej chwili cofnąć. Korzystanie z funkcji mikrofonu i danych dźwiękowych służy jedynie zapewnieniu odpowiedniej funkcjonalności naszej aplikacji, zgodnie z jej opisem dla użytkowników lub jej typową i oczekiwaną funkcjonalnością.
 • Przetwarzanie zapisanych kontaktów: W ramach korzystania z naszej aplikacji przetwarzane są dane kontaktowe osób (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) zapisane w książce kontaktów urządzenia. Korzystanie z danych kontaktowych wymaga autoryzacji użytkownika, która może zostać w każdej chwili odwołana. Korzystanie z danych kontaktowych służy jedynie zapewnieniu odpowiedniej funkcjonalności naszej aplikacji, zgodnie z jej opisem dla użytkowników lub jej typową i oczekiwaną funkcjonalnością. Informujemy użytkowników, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych kontaktowych musi być dozwolone i w szczególności w przypadku osób fizycznych wymaga ich zgody lub zezwolenia prawnego.

16.   Rejestracja, logowanie i konto użytkownika

Użytkownicy mogą utworzyć konto użytkownika. W ramach rejestracji użytkownikom przekazywane są wymagane informacje obowiązkowe i przetwarzane w celu założenia konta użytkownika na podstawie wykonania zobowiązań umownych. Przetwarzane dane obejmują w szczególności dane do logowania (nazwa użytkownika, hasło oraz adres e-mail).

W ramach korzystania z naszych funkcji rejestracji i logowania oraz korzystania z konta użytkownika przechowujemy adres IP i czas danej czynności użytkownika. Przechowywanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie oraz interesie użytkowników w zakresie ochrony przed nadużyciami i innym nieuprawnionym użyciem. Co do zasady dane te nie będą przekazywane podmiotom trzecim, chyba że będzie to konieczne do dochodzenia naszych roszczeń lub będzie istniał taki obowiązek prawny.

Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do procesów istotnych dla ich konta użytkownika, takich jak: B. o zmianach technicznych, poinformujemy Cię e-mailem.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: Dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska, adresy); Dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów); Dane dotyczące treści (np. wpisy w formularzach internetowych); Dane meta, komunikacyjne i proceduralne (np. adresy IP, informacje o czasie, numery identyfikacyjne, status zgody).
 • Osoby dotknięte: Użytkownicy (np. odwiedzający stronę internetową, użytkownicy usług internetowych).
 • Cele przetwarzania: Świadczenie usług umownych i wypełnianie zobowiązań umownych; Środki bezpieczeństwa; Zarządzanie i odpowiadanie na zapytania. Udostępnianie naszej oferty online i przyjazności dla użytkownika.
 • Podstawa prawna: Realizacja umowy i zapytania przedumowne (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO). Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO).

Dalsze informacje na temat procesów przetwarzania, procedur i usług:

 • Rejestracja na prawdziwe imię i nazwisko: Ze względu na charakter naszej społeczności prosimy użytkowników, aby korzystali z naszych usług wyłącznie podając swoje prawdziwe nazwiska. tj. używanie pseudonimów jest niedozwolone; Podstawa prawna: Realizacja umowy i zapytania przedumowne (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO).
 • Profile użytkowników są publiczne: Profile użytkowników są publicznie widoczne i dostępne.
 • Ustawianie widoczności profili: Użytkownicy mogą za pomocą ustawień określić, w jakim stopniu ich profile będą widoczne lub dostępne publicznie lub tylko dla określonych grup osób; Podstawa prawna: Realizacja umowy i zapytania przedumowne (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO).
 • Usuwanie danych po rozwiązaniu umowy: Jeżeli użytkownicy zamknęli swoje konto użytkownika, ich dane dotyczące konta użytkownika zostaną usunięte, pod warunkiem prawnego zezwolenia, obowiązku lub zgody użytkownika; Podstawa prawna: Realizacja umowy i zapytania przedumowne (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO).

17.   Funkcje społecznościowe

Udostępniane przez nas funkcje społecznościowe pozwalają użytkownikom na prowadzenie rozmów lub innych form wymiany informacji między sobą. Należy pamiętać, że korzystanie z funkcji społecznościowych jest dozwolone wyłącznie zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, naszymi warunkami i wytycznymi, a także prawami innych użytkowników i osób trzecich.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: Dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu); Dane meta, komunikacyjne i proceduralne (np. adresy IP, informacje o czasie, numery identyfikacyjne, status zgody).
 • Osoby dotknięte: Użytkownicy (np. odwiedzający stronę internetową, użytkownicy usług internetowych).
 • Cele przetwarzania: Świadczenie usług umownych i wypełnianie zobowiązań umownych. Środki bezpieczeństwa.
 • Podstawa prawna: Realizacja umowy i zapytania przedumowne (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO).

Dalsze informacje na temat procesów przetwarzania, procedur i usług:

 • Wkłady użytkowników są publiczne: Posty i treści tworzone przez użytkowników są publicznie widoczne i dostępne; Podstawa prawna: Realizacja umowy i zapytania przedumowne (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO).

18.   Blogi i media publikacyjne

Korzystamy z blogów lub porównywalnych środków komunikacji i publikacji online (zwanych dalej „medium publikacji”). Dane czytelników będą przetwarzane na potrzeby nośnika publikacji wyłącznie w zakresie niezbędnym do jego prezentacji i komunikacji pomiędzy autorami a czytelnikami lub ze względów bezpieczeństwa. Ponadto odsyłamy do informacji o przetwarzaniu osób odwiedzających nasze medium publikacyjne w ramach niniejszej polityki ochrony danych.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: Dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska, adresy); Dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów); Dane dotyczące treści (np. wpisy w formularzach internetowych); Dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu); Dane meta, komunikacyjne i proceduralne (np. adresy IP, informacje o czasie, numery identyfikacyjne, status zgody).
 • Osoby dotknięte: Użytkownicy (np. odwiedzający stronę internetową, użytkownicy usług internetowych).
 • Cele przetwarzania: Świadczenie usług umownych i wypełnianie zobowiązań umownych; Informacje zwrotne (np. zbieranie informacji zwrotnych za pośrednictwem formularza internetowego); Udostępnianie naszej oferty online i przyjazności dla użytkownika; Środki bezpieczeństwa; zarządzanie zapytaniami i odpowiadanie na nie; Zapora sieciowa. Infrastruktura informatyczna (obsługa i udostępnianie systemów informatycznych i urządzeń technicznych (komputery, serwery itp.).
 • Podstawa prawna: Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO).

Dalsze informacje na temat procesów przetwarzania, procedur i usług:

 • Komentarze i posty: Kiedy użytkownicy zostawiają komentarze lub inne wpisy, ich adresy IP mogą być przechowywane w oparciu o nasze uzasadnione interesy. Dzieje się tak ze względu na nasze bezpieczeństwo, jeśli ktoś w komentarzach i postach pozostawi treści niezgodne z prawem (obraźliwe, zakazana propaganda polityczna itp.). W takim przypadku sami możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej za komentarz lub wpis i dlatego interesuje nas tożsamość autora.

  Zastrzegamy sobie również prawo do przetwarzania informacji o użytkownikach w celu wykrywania spamu w oparciu o nasze uzasadnione interesy.

  Na tej samej podstawie prawnej, w przypadku ankiet, zastrzegamy sobie prawo do przechowywania adresów IP użytkowników przez czas ich przechowywania oraz do stosowania plików cookies w celu uniknięcia wielokrotnego głosowania.

  Dane osobowe podane w komentarzach i postach, wszelkie dane kontaktowe i informacje o stronie internetowej, a także informacje o treści będą przez nas trwale przechowywane do czasu wyrażenia przez użytkownika sprzeciwu;
  Podstawa prawna: Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO).
 • Zdjęcia profilowe Gravatara: Zdjęcia profilowe – Korzystamy z usługi Gravatar w ramach naszej oferty online, a zwłaszcza na blogu.

  Gravatar to usługa, w której użytkownicy mogą rejestrować i przechowywać zdjęcia profilowe oraz swoje adresy e-mail. Jeśli użytkownicy zostawiają posty lub komentarze z odpowiednim adresem e-mail w innych witrynach internetowych (szczególnie na blogach), ich zdjęcia profilowe mogą być wyświetlane obok postów lub komentarzy. W tym celu podany przez użytkownika adres e-mail jest przesyłany do Gravatar w postaci zaszyfrowanej w celu sprawdzenia, czy został dla niego zapisany profil. Jest to jedyny cel przesyłania adresu e-mail. Nie będą one wykorzystywane do innych celów, lecz zostaną później usunięte.

  Korzystanie z Gravatara opiera się na naszych uzasadnionych interesach, ponieważ za pomocą Gravatara dajemy autorom postów i komentarzy możliwość personalizacji swoich postów za pomocą zdjęcia profilowego.

  Wyświetlając obrazy, Gravatar poznaje adres IP użytkownika, ponieważ jest to niezbędne do komunikacji pomiędzy przeglądarką a usługą online.

  Jeśli użytkownicy nie chcą, aby w komentarzach pojawiał się obraz użytkownika powiązany z ich adresem e-mail w Gravatar, powinni w komentarzach użyć adresu e-mail, który nie jest przechowywany w Gravatar. Pragniemy również zaznaczyć, że możliwe jest również użycie anonimowego adresu e-mail lub całkowitego braku adresu e-mail, jeśli użytkownicy nie chcą, aby ich własny adres e-mail był wysyłany do Gravatar. Użytkownicy mogą całkowicie uniemożliwić przesyłanie danych, nie korzystając z naszego systemu komentarzy;
  Dostawca usługi: Aut O'Mattic A8C Ireland Ltd., Grand Canal Dock, 25 Herbert Pl, Dublin, D02 AY86, Irlandia; Podstawa prawna: Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO); Strona internetowa: https://automattic.com; Ochrona danych: https://automattic.com/privacy. Podstawa przekazania do kraju trzeciego:  Ramy ochrony danych UE-USA (DPF).
 • Aktualizacja Plus: oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych i przechowywanie kopii zapasowych; Dostawca usługi: Simba Hosting Ltd., 11, Barringer Way, St. Neots, Cambs., PE19 1LW, GB; Podstawa prawna: Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO); Strona internetowa: https://updraftplus.com/. Ochrona danych: https://updraftplus.com/data-protection-and-privacy-centre/.
 • Wordfence: Zapora sieciowa oraz funkcje zabezpieczeń i wykrywania błędów umożliwiające wykrywanie i zapobieganie próbom nieautoryzowanego dostępu oraz lukom technicznym, które mogłyby umożliwić taki dostęp. W tym celu mogą być wykorzystywane pliki cookies i podobne, niezbędne w tym celu sposoby przechowywania oraz tworzone mogą być logi bezpieczeństwa podczas audytu, w szczególności w przypadku nieuprawnionego dostępu. W tym kontekście adresy IP użytkowników, numer identyfikacyjny użytkownika i ich działania, w tym czas dostępu, są przetwarzane i przechowywane oraz porównywane z danymi dostarczonymi przez dostawcę zapory ogniowej i funkcji bezpieczeństwa oraz przesyłane im; Dostawca usługi: Defiant, Inc., 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, USA; Podstawa prawna: Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO); Strona internetowa: https://www.wordfence.com; Ochrona danych: https://www.wordfence.com/privacy-policy/; Podstawa przekazania do kraju trzeciego:  Standardowe klauzule umowne (https://www.wordfence.com/standard-contractual-clauses/). Dodatkowe informacje: https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/.

19.   Zarządzanie kontaktami i zapytaniami

Gdy kontaktujesz się z nami (np. listownie, poprzez formularz kontaktowy, e-mail, telefon czy za pośrednictwem mediów społecznościowych), a także w ramach istniejących relacji użytkownika i biznesowych, podane przez osobę pytającą informacje są przetwarzane w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na zapytania kontaktowe i wymagane są wszelkie wymagane środki.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: Dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów); Dane dotyczące treści (np. wpisy w formularzach internetowych); Dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu); Dane meta, komunikacyjne i proceduralne (np. adresy IP, informacje o czasie, numery identyfikacyjne, status zgody).
 • Osoby dotknięte: Partner komunikacyjny.
 • Cele przetwarzania: Zapytania kontaktowe i komunikacja; zarządzanie zapytaniami i odpowiadanie na nie; Informacje zwrotne (np. zbieranie opinii za pośrednictwem formularza online). Udostępnianie naszej oferty online i przyjazności dla użytkownika.
 • Podstawa prawna: Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO). Realizacja umowy i zapytania przedumowne (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO).

Dalsze informacje na temat procesów przetwarzania, procedur i usług:

 • Formularz kontaktowy: Jeżeli użytkownicy kontaktują się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego, poczty elektronicznej lub innych kanałów komunikacji, przetwarzamy przekazane nam w tym kontekście dane w celu realizacji przekazanego zapytania; Podstawa prawna: Realizacja umowy i zapytania przedumowne (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b) RODO), prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO).
 • Xing: Sieć społeczna; Dostawca usługi: New Work SE, Am Strandkai 1, 20457 Hamburg, Niemcy; Podstawa prawna: Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO); Strona internetowa: https://www.xing.de. Ochrona danych: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.
 • LinkedIn: Sieć społeczna; Dostawca usługi: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza Wilton Place, Dublin 2, Irlandia; Podstawa prawna: Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO); Strona internetowa: https://www.linkedin.com; Ochrona danych: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy; Umowa o realizację zamówienia: https://legal.linkedin.com/dpa; Podstawa przekazania do kraju trzeciego:  Standardowe klauzule umowne (https://legal.linkedin.com/dpa). Możliwość sprzeciwu (rezygnacja): https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.
 • Zoho CRM: Zarządzanie klientami oraz wsparcie procesów i sprzedaży wraz ze spersonalizowaną obsługą klienta z wielokanałową komunikacją, tj. H. Zarządzanie zapytaniami klientów z różnych kanałów, a także funkcje analizy i informacji zwrotnej; Dostawca usługi: Zoho Corporation GmbH, Trinkausstr. 7, 40213 Düsseldorf, Niemcy; Podstawa prawna: Realizacja umowy i zapytania przedumowne (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b) RODO), prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO); Strona internetowa: https://www.zoho.com/de/crm/; Ochrona danych: https://www.zoho.com/de/privacy.html?lb=de. Podstawa przekazania do kraju trzeciego:  Standardowe klauzule umowne (https://www.zoho.com/privacy/dpa/DPA_zoho_eu.pdf).

20.   Komunikacja przez messenger

Używamy komunikatorów do celów komunikacyjnych, dlatego prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi funkcjonalności komunikatorów, szyfrowania, wykorzystania metadanych komunikacyjnych i możliwości sprzeciwu.

Możesz skontaktować się z nami również w inny sposób, np. poprzez e-mail. B. telefonicznie lub mailowo. Skorzystaj z udostępnionych Ci opcji kontaktu lub opcji kontaktu dostępnych w ramach naszej oferty online.

W przypadku kompleksowego szyfrowania treści (tj. treści Twojej wiadomości i załączników) zwracamy uwagę, że treść komunikacji (tj. treść wiadomości i załączone obrazy) jest szyfrowana od końca do końca. Oznacza to, że treść wiadomości nie może być przeglądana nawet przez samych dostawców komunikatorów.Zawsze należy używać aktualnej wersji komunikatora z włączonym szyfrowaniem, aby mieć pewność, że treść wiadomości jest zaszyfrowana.

Jednakże zwracamy również uwagę naszym partnerom komunikacyjnym, że chociaż dostawcy komunikatorów nie mogą przeglądać treści, mogą się o tym dowiedzieć i kiedy partnerzy komunikacyjni komunikują się z nami, a także informacje techniczne na temat urządzenia używanego przez partnera komunikacyjnego oraz, w zależności od ustawieniach ich urządzenia, przetwarzane są informacje o lokalizacji (tzw. metadane).

Uwagi dotyczące podstaw prawnych:  Jeśli przed komunikacją z nimi za pośrednictwem Messengera poprosimy partnerów komunikacyjnych o zgodę, podstawą prawną przetwarzania przez nas ich danych jest ich zgoda. Ponadto, jeśli nie poprosimy Cię o zgodę, a Ty to zrobisz np. Na przykład, jeśli kontaktujesz się z nami z własnej inicjatywy, korzystamy z Messengera w stosunku do naszych partnerów umownych oraz w ramach inicjowania umowy jako środka umownego, a w przypadku innych zainteresowanych stron i partnerów komunikacyjnych na podstawie naszych uzasadnionych interesów w szybkiej i sprawnej komunikacji oraz realizacji naszych potrzeb Partner komunikacyjny do komunikacji za pośrednictwem komunikatora. Pragniemy również zaznaczyć, że bez Twojej zgody nie będziemy po raz pierwszy przekazywać przekazanych nam danych kontaktowych do Messengera.

Odwołanie, sprzeciw i usunięcie: W każdej chwili możesz odwołać zgodę i w każdej chwili sprzeciwić się komunikacji z nami za pośrednictwem Messengera. W przypadku komunikacji za pośrednictwem Messengera usuwamy wiadomości zgodnie z naszymi ogólnymi wytycznymi dotyczącymi usuwania (tj. jak opisano powyżej, po zakończeniu stosunków umownych, w kontekście wymogów archiwizacyjnych itp.) oraz w inny sposób, gdy tylko możemy założyć, że wszelkie informacje od partnera komunikacji, na które należy odpowiedzieć, jeśli nie należy spodziewać się odniesienia do poprzedniej rozmowy, a usunięcie nie koliduje z żadnymi prawnymi obowiązkami dotyczącymi przechowywania.

Zastrzeżenie odniesienia do innych kanałów komunikacji: Na koniec pragniemy zaznaczyć, że ze względu na Państwa bezpieczeństwo zastrzegamy sobie prawo do nie odpowiadania na zapytania za pośrednictwem Messengera. Dzieje się tak, jeśli np. B. Wewnętrzne szczegóły umowy wymagają zachowania szczególnej tajemnicy lub odpowiedź za pośrednictwem messengera nie spełnia wymogów formalnych. W takich przypadkach skierujemy Cię do bardziej odpowiednich kanałów komunikacji.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: Dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów); Dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu); Dane meta, komunikacyjne i proceduralne (np. adresy IP, informacje o czasie, numery identyfikacyjne, status zgody).
 • Osoby dotknięte: Partner komunikacyjny.
 • Cele przetwarzania: Zapytania kontaktowe i komunikacja; Marketing bezpośredni (np. e-mailem lub pocztą).
 • Podstawa prawna: Zgoda (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO). Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO).

Dalsze informacje na temat procesów przetwarzania, procedur i usług:

21.   Wiadomości push

Za zgodą użytkowników możemy wysyłać do nich tzw. „powiadomienia push”. Są to komunikaty, które wyświetlają się na ekranach, urządzeniach lub przeglądarkach użytkowników, nawet wtedy, gdy z naszego serwisu internetowego nie korzysta się aktywnie.

Aby zarejestrować się w celu otrzymywania powiadomień push, użytkownicy muszą potwierdzić, że ich przeglądarka lub urządzenie prosi ich o otrzymywanie powiadomień push. Ten proces uzyskiwania zgody jest dokumentowany i zapisywany. Przechowywanie jest niezbędne, aby ustalić, czy użytkownicy wyrazili zgodę na otrzymywanie powiadomień push i móc udowodnić swoją zgodę. W tym celu przechowywany jest pseudonimowy identyfikator przeglądarki (tzw. „push token”) lub identyfikator urządzenia końcowego.

Wiadomości push mogą być niezbędne do wypełnienia zobowiązań umownych (np. informacje techniczne i organizacyjne istotne dla korzystania z naszej oferty online) i w innych przypadkach są wysyłane na podstawie zgody użytkownika, chyba że określono inaczej poniżej. Użytkownicy mogą w dowolnym momencie zmienić sposób otrzymywania powiadomień push, korzystając z ustawień powiadomień w swoich przeglądarkach lub urządzeniach.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: Dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu); Dane meta, komunikacyjne i proceduralne (np. adresy IP, godziny, numery identyfikacyjne, status zgody); Dane dotyczące umowy (np. przedmiot umowy, okres obowiązywania, kategoria klienta).
 • Osoby dotknięte: partner komunikacyjny; Użytkownicy (np. odwiedzający stronę internetową, użytkownicy usług internetowych).
 • Cele przetwarzania: Udostępnianie naszej oferty online i przyjazności dla użytkownika; Pomiar zasięgu (np. statystyki dostępu, rozpoznawanie powracających gości); Zapytania kontaktowe i komunikacja; Śledzenie (np. profilowanie zainteresowań/behawioralne, wykorzystanie plików cookie); Pomiar konwersji (pomiar efektywności działań marketingowych); śledzenie kliknięć; tworzenie grupy docelowej; Testy A/B; Informacje zwrotne (np. zbieranie informacji zwrotnych za pośrednictwem formularza internetowego); Mapy cieplne (ruchy myszy wykonywane przez użytkowników, które są łączone w celu utworzenia ogólnego obrazu); Ankiety i kwestionariusze (np. ankiety z możliwością wprowadzania danych, pytania wielokrotnego wyboru); Marketing. Profile z informacjami dotyczącymi użytkowników (tworzenie profili użytkowników).
 • Podstawa prawna: Zgoda (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO). Realizacja umowy i zapytania przedumowne (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO).

Dalsze informacje na temat procesów przetwarzania, procedur i usług:

 • Analiza i pomiar sukcesu: Oceniamy wiadomości push statystycznie i dzięki temu możemy określić, czy i kiedy wiadomości push zostały wyświetlone i kliknięte. Informacje te służą do technicznego ulepszania naszych wiadomości push w oparciu o dane techniczne lub grupy docelowe oraz ich zachowanie lub czas pobierania. Analiza ta obejmuje również określenie, czy wiadomości push są otwierane, kiedy są otwierane i czy użytkownicy wchodzą w interakcję z ich treścią lub przyciskami. Ze względów technicznych informacje te mogą być przyporządkowane poszczególnym odbiorcom wiadomości push. Jednakże nie jest naszą intencją ani, jeśli jest to możliwe, intencją dostawcy usługi powiadomień push monitorowanie poszczególnych użytkowników. Oceny pomagają nam raczej rozpoznać zwyczaje naszych użytkowników i dostosować do nich nasze wiadomości push lub wysyłać różne wiadomości push zgodnie z zainteresowaniami naszych użytkowników.

  Ocena komunikatów push oraz pomiar skuteczności opierają się na wyraźnej zgodzie użytkownika, która następuje wraz ze zgodą na otrzymywanie komunikatów push. Użytkownicy mogą sprzeciwić się analizie i pomiarowi wydajności, rezygnując z subskrypcji powiadomień push. Niestety, oddzielne odwołanie analizy i pomiaru wydajności nie jest możliwe;
  Podstawa prawna: Zgoda (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO).
 • ZOHO PageSense: Optymalizować i personalizować treści i oferty (funkcje: pomiar wykorzystania serwisu, tworzenie profili użytkowników, tworzenie heatmap i analiz formularzy, testy i ankiety A/B); Dostawca usługi: Zoho Corporation GmbH, Trinkausstr. 7, 40213 Düsseldorf, Niemcy; Podstawa prawna: Zgoda (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO); Strona internetowa: https://www.zoho.com/de/pagesense/; Ochrona danych: https://www.zoho.com/de/privacy.html?lb=de. Dodatkowe informacje: https://www.zoho.com/pagesense/gdpr.html.

22.   Wideokonferencje, spotkania online, webinaria i udostępnianie ekranu

Korzystamy z platform i aplikacji innych dostawców (zwanych dalej „platformami konferencyjnymi”) w celu prowadzenia konferencji wideo i audio, webinariów oraz innego rodzaju spotkań wideo i audio (zwanych dalej łącznie „konferencjami”). Wybierając platformy konferencyjne i ich usługi, kierujemy się wymogami prawnymi.

Dane przetwarzane przez platformy konferencyjne: W ramach udziału w konferencji platformy konferencyjne przetwarzają następujące dane osobowe uczestników. Zakres przetwarzania zależy z jednej strony od tego, jakie dane są wymagane w ramach konkretnej konferencji (np. podanie danych dostępowych czy prawdziwych nazwisk), a jakie opcjonalne informacje podadzą uczestnicy. Oprócz przetwarzania w celu realizacji konferencji, dane uczestników mogą być przetwarzane przez platformy konferencyjne również w celach bezpieczeństwa lub optymalizacji usług. Przetwarzane dane obejmują dane osobowe (imię, nazwisko), dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu), dane dostępowe (kody dostępu lub hasła), zdjęcia profilowe, informacje o statusie/funkcji zawodowej, adres IP dostępu do Internetu d. informacje o urządzeniach końcowych uczestników, ich systemie operacyjnym, przeglądarce i jej ustawieniach technicznych i językowych, informacje o treści procesów komunikacyjnych, H. Wpisy na czatach oraz dane audio i wideo, a także korzystanie z innych dostępnych funkcji (np. ankiet). Treść komunikacji jest szyfrowana w zakresie technicznym przewidzianym przez organizatora konferencji. Jeżeli uczestnicy są zarejestrowani jako użytkownicy na platformach konferencyjnych, dalsze dane mogą być przetwarzane zgodnie z umową z odpowiednim organizatorem konferencji.

Logowanie i nagrania: Jeżeli rejestrowane są wpisy tekstowe, wyniki uczestnictwa (np. z ankiet) oraz nagrania wideo lub audio, zostanie to wcześniej w przejrzysty sposób przekazane uczestnikom i w razie potrzeby zostaną oni poproszeni o zgodę.

Środki ochrony danych uczestników: Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami przetwarzania Twoich danych przez platformy konferencyjne w ich informacjach o ochronie danych oraz wybranie w ustawieniach platform konferencyjnych optymalnych dla Ciebie ustawień bezpieczeństwa i ochrony danych. Prosimy także o zapewnienie ochrony danych i prywatności w tle nagrania na czas trwania wideokonferencji (np. poprzez poinformowanie współlokatorów, zamknięcie drzwi i skorzystanie, jeśli jest to technicznie możliwe, z funkcji zasłaniania tła). Linki do sal konferencyjnych oraz dane dostępowe nie mogą być przekazywane nieupoważnionym osobom trzecim.

Uwagi dotyczące podstaw prawnych: Jeżeli oprócz platform konferencyjnych przetwarzamy także dane użytkowników i prosimy ich o wyrażenie zgody na korzystanie z platform konferencyjnych lub niektórych funkcji (np. zgodę na nagrywanie konferencji), podstawą prawną przetwarzania jest to zgoda. Ponadto nasze przetwarzanie może być niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych (np. na listach uczestników, w przypadku przetwarzania wyników dyskusji itp.). Ponadto dane użytkowników są przetwarzane w oparciu o nasze uzasadnione interesy w zakresie skutecznej i bezpiecznej komunikacji z naszymi partnerami komunikacyjnymi.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: Dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska, adresy); Dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów); Dane dotyczące treści (np. wpisy w formularzach internetowych); Dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu); Dane meta, komunikacyjne i proceduralne (np. adresy IP, informacje o czasie, numery identyfikacyjne, status zgody).
 • Osoby dotknięte: partner komunikacyjny; Użytkownicy (np. odwiedzający stronę internetową, użytkownicy usług internetowych). Przedstawieni ludzie.
 • Cele przetwarzania: Świadczenie usług umownych i wypełnianie zobowiązań umownych; Zapytania kontaktowe i komunikacja. Procedury biurowe i organizacyjne.
 • Podstawa prawna: Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO).

Dalsze informacje na temat procesów przetwarzania, procedur i usług:

23.   Treść audio

Korzystamy z ofert hostingu i analiz oferowanych przez dostawców usług, aby oferować nasze treści audio do słuchania lub pobierania oraz w celu uzyskania informacji statystycznych na temat pobierania treści audio.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: Dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu); Dane meta, komunikacyjne i proceduralne (np. adresy IP, informacje o czasie, numery identyfikacyjne, status zgody).
 • Osoby dotknięte: Użytkownicy (np. odwiedzający stronę internetową, użytkownicy usług internetowych).
 • Cele przetwarzania: Pomiar zasięgu (np. statystyki dostępu, rozpoznawanie powracających gości); Pomiar konwersji (pomiar efektywności działań marketingowych); Profile z informacjami dotyczącymi użytkowników (tworzenie profili użytkowników). Udostępnianie naszej oferty online i przyjazności dla użytkownika.
 • Podstawa prawna: Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO).

Dalsze informacje na temat procesów przetwarzania, procedur i usług:

24.   Usługi w chmurze

Korzystamy z usług oprogramowania dostępnych przez Internet i działających na serwerach ich dostawców (tzw. „usługi w chmurze”, zwane także „oprogramowaniem jako usługą”) w celu przechowywania i zarządzania treścią (np. przechowywania i zarządzania dokumentami, wymiany dokumentów, treści i informacji konkretnym odbiorcom lub publikacja treści i informacji).

W tym kontekście dane osobowe mogą być przetwarzane i przechowywane na serwerach dostawców, pod warunkiem, że stanowią one część procesów komunikacji z nami lub są przez nas przetwarzane w inny sposób, jak określono w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych. Dane te mogą obejmować w szczególności dane podstawowe i kontaktowe użytkowników, dane dotyczące procesów, umów, innych procesów i ich treści. Dostawcy usług w chmurze przetwarzają również dane dotyczące użytkowania i metadane, które wykorzystują do celów bezpieczeństwa i optymalizacji usług.

Jeżeli korzystamy z usług w chmurze w celu udostępniania formularzy lub innych dokumentów i treści innym użytkownikom lub publicznie dostępnym stronom internetowym, dostawcy mogą umieszczać pliki cookies na urządzeniach użytkowników na potrzeby analizy sieci lub zapamiętywania ustawień użytkownika (np. w przypadku Kontrola multimediów), aby zapamiętać i zapisać.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: Dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska, adresy); Dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów); Dane dotyczące treści (np. wpisy w formularzach internetowych); Dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu); Dane meta, komunikacyjne i proceduralne (np. adresy IP, informacje o czasie, numery identyfikacyjne, status zgody).
 • Osoby dotknięte: Klienci; Pracownicy (np. pracownicy, kandydaci, byli pracownicy); Zainteresowane osoby; partner komunikacyjny; Użytkownicy (np. odwiedzający stronę internetową, użytkownicy usług internetowych).
 • Cele przetwarzania: procedury biurowe i organizacyjne; Infrastruktura informatyczna (obsługa i udostępnianie systemów informatycznych i urządzeń technicznych (komputery, serwery itp.). Zapytania kontaktowe i komunikacja.
 • Podstawa prawna: Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO).

Dalsze informacje na temat procesów przetwarzania, procedur i usług:

25.   Newslettery i powiadomienia elektroniczne

Wysyłamy biuletyny, e-maile i inne powiadomienia elektroniczne (zwane dalej „biuletynem”) wyłącznie za zgodą odbiorcy lub zezwoleniem prawnym. Jeżeli treść została szczegółowo opisana podczas rejestracji do newslettera, decyduje ona o zgodzie użytkownika. Nasze biuletyny zawierają również informacje o naszych usługach i nas samych.

Aby móc otrzymywać nasze newslettery, z reguły wystarczy podać swój adres e-mail. Możemy jednak poprosić Cię o podanie imienia i nazwiska, aby móc się do Ciebie zwracać osobiście w newsletterze, lub innych informacji, jeśli jest to niezbędne do celów newslettera.

Procedura podwójnej zgody: Rejestracja do naszego newslettera z reguły odbywa się w ramach tzw. procesu podwójnej zgody. Oznacza to, że po rejestracji otrzymasz wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji. Potwierdzenie to jest konieczne, aby nikt nie mógł zalogować się przy użyciu cudzego adresu e-mail. Rejestracje do newslettera podlegają protokołowaniu w celu umożliwienia udokumentowania przebiegu procesu rejestracji zgodnie z wymogami prawa. Obejmuje to zapisywanie czasu rejestracji i potwierdzenia oraz adresu IP. Rejestrowane są również zmiany w Twoich danych przechowywanych przez dostawcę usług wysyłkowych.

Usunięcie i ograniczenie przetwarzania:  Możemy przechowywać niezapisane adresy e-mail przez okres do trzech lat w oparciu o nasze uzasadnione interesy, zanim je usuniemy, aby móc udowodnić, że zgoda została wcześniej wyrażona. Przetwarzanie tych danych ogranicza się do celów ewentualnej obrony przed roszczeniami. Indywidualny wniosek o usunięcie jest możliwy w każdej chwili, pod warunkiem jednoczesnego potwierdzenia istnienia wcześniejszej zgody. W przypadku obowiązku stałego przestrzegania sprzeczności zastrzegamy sobie prawo do zapisania adresu e-mail na czarnej liście (tzw. „liście blokowania”) wyłącznie w tym celu.

Proces rejestracji jest rejestrowany na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów w celu przedstawienia dowodu jego prawidłowego przeprowadzenia. Jeśli zlecamy usługodawcy wysyłanie wiadomości e-mail, jest to oparte na naszych uzasadnionych interesach w postaci wydajnego i bezpiecznego systemu wysyłkowego.

Zawartość:

Informacje o nas, naszych usługach, promocjach i ofertach.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: Dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska, adresy); Dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów); Dane meta, komunikacyjne i proceduralne (np. adresy IP, godziny, numery identyfikacyjne, status zgody); Dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu); Dane dotyczące treści (np. wpisy w formularzach internetowych); Dane dotyczące umowy (np. przedmiot umowy, okres obowiązywania, kategoria klienta).
 • Osoby dotknięte: partner komunikacyjny; Użytkownicy (np. odwiedzający stronę internetową, użytkownicy usług internetowych). Partnerzy biznesowi i umowni.
 • Cele przetwarzania: marketing bezpośredni (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty); Świadczenie usług umownych i wypełnianie zobowiązań umownych; procedury biurowe i organizacyjne; Udostępnianie naszej oferty online i przyjazności dla użytkownika. Infrastruktura informatyczna (obsługa i udostępnianie systemów informatycznych i urządzeń technicznych (komputery, serwery itp.).
 • Podstawa prawna: Zgoda (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO). Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO).
 • Możliwość sprzeciwu (rezygnacja): W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania naszego newslettera, tj. .H. Cofnij zgodę lub zgłoś sprzeciw wobec dalszego odbioru. Link do anulowania biuletynu znajdziesz na końcu każdego biuletynu lub możesz skorzystać z jednej z powyższych opcji kontaktu, najlepiej e-maila.

Dalsze informacje na temat procesów przetwarzania, procedur i usług:

 • Pomiar współczynników otwarć i kliknięć: Biuletyny zawierają tzw. „web beacon”, czyli tzw. tj. plik wielkości piksela, który jest pobierany z naszego serwera po otwarciu biuletynu lub, jeśli korzystamy z usług dostawcy usług wysyłkowych, z jego serwera. W ramach tego pobierania początkowo zbierane są informacje techniczne, takie jak informacje o przeglądarce i systemie, a także adres IP i czas pobrania.

  Informacje te służą do technicznego ulepszania naszego biuletynu w oparciu o dane techniczne lub grupy docelowe i ich zachowania czytelnicze w oparciu o ich miejsca dostępu (które można określić na podstawie adresu IP) lub czasy dostępu. Analiza ta obejmuje również ustalenie, czy newslettery są otwierane, kiedy są otwierane i jakie linki są klikane. Informacje te przypisywane są poszczególnym odbiorcom newslettera i przechowywane w ich profilach do czasu ich usunięcia. Oceny pomagają nam rozpoznać nawyki czytelnicze naszych użytkowników i dostosować do nich nasze treści lub przesyłać różne treści zgodnie z zainteresowaniami naszych użytkowników.

  Pomiar współczynników otwarć i kliknięć oraz zapisywanie wyników pomiarów w profilach użytkowników i ich dalsze przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkowników.

  Niestety nie ma możliwości osobnego odwołania pomiaru sukcesu; w takim przypadku należy anulować całą subskrypcję newslettera lub zgłosić sprzeciw. W takim przypadku zapisane informacje profilowe zostaną usunięte;
  Podstawa prawna: Zgoda (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO).
 • Wymagania dotyczące korzystania z usług bezpłatnych: Wyrażenie zgody na przesyłanie mailingów może zostać uzależnione od skorzystania z usług nieodpłatnych (np. dostępu do określonych treści czy udziału w określonych promocjach). Jeżeli użytkownicy chcieliby skorzystać z bezpłatnej usługi bez konieczności zapisywania się do newslettera, prosimy o kontakt.
 • Kampanie Zoho: Usługi dostarczania wiadomości e-mail i dostarczania wiadomości e-mail oraz usługi automatyzacji; Dostawca usługi: Zoho Corporation GmbH, Trinkausstr. 7, 40213 Düsseldorf, Niemcy; Podstawa prawna: Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO); Strona internetowa: https://www.zoho.com/de/campaigns/; Ochrona danych: https://www.zoho.com/de/privacy.html?lb=de. Podstawa przekazania do kraju trzeciego:  Standardowe klauzule umowne (https://www.zoho.com/privacy/dpa/DPA_zoho_eu.pdf).
 • Znak Zoho: Podpisy cyfrowe i procedury podpisywania dokumentów; Dostawca usługi: Zoho Corporation GmbH, Trinkausstr. 7, 40213 Düsseldorf, Niemcy; Podstawa prawna: Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO); Strona internetowa: https://www.zoho.com/de/sign/. Ochrona danych: https://www.zoho.com/de/privacy.html?lb=de.
 • Poczta Zoho: Hosting poczty elektronicznej (zapewnienie wydajności serwera i komputera do wysyłania i odbierania poczty elektronicznej z odpowiednimi funkcjami bezpieczeństwa (filtry antyspamowe i antywirusowe); Dostawca usługi: Zoho Corporation GmbH, Trinkausstr. 7, 40213 Düsseldorf, Niemcy; Podstawa prawna: Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO); Strona internetowa: https://www.zoho.com/de/mail/; Ochrona danych: https://www.zoho.com/de/privacy.html?lb=de. Dodatkowe informacje: https://www.zoho.com/gdpr.html.

26.   Komunikacja reklamowa za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty, faksu lub telefonu

Przetwarzamy dane osobowe na potrzeby komunikacji reklamowej różnymi kanałami, takimi jak: B. Poczta elektroniczna, telefoniczna, pocztowa lub faksowa może odbywać się zgodnie z wymogami prawnymi.

Odbiorcy mają prawo w dowolnym momencie cofnąć wyrażoną zgodę lub wnieść sprzeciw wobec przekazu reklamowego.

Po odwołaniu lub sprzeciwie przechowujemy dane wymagane do wykazania wcześniejszego upoważnienia do kontaktu lub przesłania do Ciebie przez okres do trzech lat od zakończenia roku wycofania lub sprzeciwu na podstawie naszych uzasadnionych interesów. Przetwarzanie tych danych ogranicza się do celów ewentualnej obrony przed roszczeniami. W oparciu o prawnie uzasadniony interes polegający na ciągłym obserwowaniu odwołania lub sprzeciwu użytkownika, przechowujemy również dane niezbędne do uniknięcia ponownego kontaktu (np. w zależności od kanału komunikacji, adresu e-mail, numeru telefonu, imienia i nazwiska).

 • Rodzaje przetwarzanych danych: Dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska, adresy); Dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów).
 • Osoby dotknięte: Partner komunikacyjny.
 • Cele przetwarzania: Marketing bezpośredni (np. e-mailem lub pocztą).
 • Podstawa prawna: Zgoda (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO). Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO).

27.   Marketing internetowy

Przetwarzamy dane osobowe w celach marketingu internetowego, które mogą obejmować w szczególności marketing powierzchni reklamowej lub prezentację treści reklamowych i innych (zwanych łącznie „treściami”) w oparciu o potencjalne zainteresowania użytkowników i pomiar ich skuteczność.

W tym celu tworzone są tzw. profile użytkowników i zapisywane w pliku (tzw. „cookie”) lub stosowane są podobne procedury służące do przechowywania informacji o użytkowniku istotnych dla wyświetlenia ww. treści. Informacje te mogą m.in. Obejmuje to na przykład przeglądane treści, odwiedzane strony internetowe, wykorzystywane sieci internetowe, ale także partnerów komunikacyjnych i informacje techniczne, takie jak używana przeglądarka, używany system komputerowy oraz informacje o czasie użytkowania i używanych funkcjach. Jeśli użytkownicy wyrazili zgodę na gromadzenie danych o ich lokalizacji, mogą one być również przetwarzane.

Zapisywane są także adresy IP użytkowników. Jednakże, aby chronić użytkowników, stosujemy dostępne procedury maskowania IP (tj. pseudonimizacji poprzez skracanie adresu IP). Ogólnie rzecz biorąc, w ramach procesu marketingu internetowego nie są przechowywane jasne dane użytkownika (takie jak adresy e-mail lub nazwiska), lecz raczej pseudonimy. Oznacza to, że my i dostawcy procesów marketingu internetowego nie znamy faktycznej tożsamości użytkowników, a jedynie informacje zapisane w ich profilach.

Informacje zawarte w profilach zazwyczaj zapisywane są w plikach cookies lub przy wykorzystaniu podobnych metod. Te pliki cookie można później z reguły czytać także na innych stronach internetowych, które korzystają z tego samego procesu marketingu online, analizować je pod kątem wyświetlania treści, uzupełniać o dalsze dane i przechowywać na serwerze dostawcy procesów marketingu online.

W wyjątkowych przypadkach do profili można przypisać przejrzyste dane. Dzieje się tak, jeśli użytkownicy np. B. są członkami sieci społecznościowej, z której procesów marketingu internetowego korzystamy, a sieć łączy profile użytkowników z ww. informacjami. Zwracamy uwagę, że użytkownicy mają dodatkowe umowy z dostawcami, m.in. B. poprzez zgodę w ramach rejestracji.

Z reguły otrzymujemy dostęp jedynie do zbiorczych informacji na temat skuteczności naszych reklam. Natomiast w ramach tzw. pomiarów konwersji możemy sprawdzić, które z naszych procesów marketingu internetowego doprowadziły do tzw. konwersji, tj. hz, na przykład w celu zawarcia z nami umowy. Pomiar konwersji służy wyłącznie do analizy skuteczności naszych działań marketingowych.

O ile nie określono inaczej, prosimy o przyjęcie założenia, że używane pliki cookie będą przechowywane przez okres dwóch lat.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: Dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu); Dane meta, komunikacyjne i proceduralne (np. adresy IP, godziny, numery identyfikacyjne, status zgody); Dane lokalizacyjne (informacje o położeniu geograficznym urządzenia lub osoby); Dane dotyczące treści (np. wpisy w formularzach internetowych).
 • Osoby dotknięte: Użytkownicy (np. odwiedzający stronę internetową, użytkownicy usług internetowych).
 • Cele przetwarzania: Pomiar zasięgu (np. statystyki dostępu, rozpoznawanie powracających gości); Śledzenie (np. profilowanie zainteresowań/behawioralne, wykorzystanie plików cookie); Marketing; Profile z informacjami dotyczącymi użytkowników (tworzenie profili użytkowników); Udostępnianie naszej oferty online i przyjazności dla użytkownika; remarketingu; Pomiar konwersji (pomiar efektywności działań marketingowych); tworzenie grupy docelowej; Środki bezpieczeństwa. Infrastruktura informatyczna (obsługa i udostępnianie systemów informatycznych i urządzeń technicznych (komputery, serwery itp.).
 • Środki bezpieczeństwa: Maskowanie IP (pseudonimizacja adresu IP).
 • Podstawa prawna: Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO). Zgoda (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO).
 • Możliwość sprzeciwu (rezygnacja): Odnosimy się do informacji o ochronie danych poszczególnych dostawców i możliwości sprzeciwu określonych dla dostawców (tzw. „rezygnacja”). Jeżeli nie została przewidziana wyraźna opcja rezygnacji, masz możliwość wyłączenia plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Może to jednak ograniczyć funkcje naszej oferty online. Dlatego zalecamy również następujące opcje rezygnacji, które są oferowane w skrócie dla odpowiednich obszarów:

  a) Europa: https://www.youronlinechoices.eu
  b) Kanada: https://www.youradchoices.ca/choices.
  c) USA: https://www.aboutads.info/choices.
  d) Międzyterytorialny: https://optout.aboutads.info.

Dalsze informacje na temat procesów przetwarzania, procedur i usług:

 • towarzysz pikseli: zarządzanie zgodami na pliki cookie; Strona internetowa: https://wp-dsgvo-plugin.com/. Dodatkowe informacje: Indywidualny identyfikator użytkownika, język oraz rodzaje zgód i czas ich wyrażenia przechowywane są na serwerze oraz w pliku cookies na urządzeniu użytkownika.
 • Google Analytics 4: Używamy Google Analytics do pomiaru i analizy korzystania z naszej oferty online w oparciu o pseudonimowy numer identyfikacyjny użytkownika. Ten numer identyfikacyjny nie zawiera żadnych unikalnych danych, takich jak imiona i nazwiska czy adresy e-mail. Służy do przypisywania informacji analitycznych do urządzenia w celu ustalenia, do jakich treści użytkownicy uzyskali dostęp w ramach jednego lub różnych procesów użytkowania, jakich wyszukiwanych haseł użyli, do których ponownie uzyskali dostęp lub którzy weszli w interakcję z naszą ofertą online. Zapisywany jest także czas korzystania i czas jego trwania, źródła informacji o użytkownikach korzystających z naszej oferty online oraz aspekty techniczne ich urządzeń i przeglądarek. Pseudonimiczne profile użytkowników tworzone są z informacji pochodzących z korzystania z różnych urządzeń, przy czym mogą być stosowane pliki cookies. Google Analytics nie rejestruje ani nie przechowuje indywidualnych adresów IP użytkowników z UE. Jednak Analytics udostępnia przybliżone dane o lokalizacji geograficznej, pozyskując następujące metadane z adresów IP: miasto (oraz obliczona szerokość i długość geograficzna miasta), kontynent, kraj, region, subkontynent (oraz odpowiedniki oparte na identyfikatorze). W przypadku transmisji danych w UE dane adresowe IP są wykorzystywane wyłącznie w celu uzyskania danych geolokalizacyjnych, po czym są natychmiast usuwane. Nie są one logowane, nie są dostępne i nie są wykorzystywane do żadnych innych celów. Gdy Google Analytics zbiera dane, wszystkie zapytania dotyczące adresu IP są wykonywane na serwerach znajdujących się w UE przed przekazaniem ruchu do serwerów Analytics w celu przetworzenia; Dostawca usługi: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; Podstawa prawna: Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO); Strona internetowa: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/; Ochrona danych: https://policies.google.com/privacy; Umowa o realizację zamówienia: https://business.safety.google/adsprocessorterms/; Podstawa przekazania do kraju trzeciego:  Ramy ochrony danych UE-USA (DPF), standardowe klauzule umowne (https://business.safety.google/adsprocessorterms); Możliwość sprzeciwu (rezygnacja): Wtyczka rezygnacji: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, Ustawienia wyświetlania reklam: https://adssettings.google.com/authenticated. Dodatkowe informacje: https://business.safety.google/adsservices/ (Rodzaje przetwarzania i przetwarzane dane).
 • Reklamy w wyszukiwarce Google 360: Platforma zarządzania wyszukiwaniem, która umożliwia agencjom i reklamodawcom zarządzanie kampaniami marketingowymi w wyszukiwarkach i kierowanie ich do różnych wyszukiwarek i kanałów medialnych; Dostawca usługi: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; Podstawa prawna: Zgoda (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO); Strona internetowa: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/search-ads-360/; Ochrona danych: https://policies.google.com/privacy; Umowa o realizację zamówienia:  https://business.safety.google/adsprocessorterms; Podstawa przekazania do kraju trzeciego:  Ramy ochrony danych UE-USA (DPF), standardowe klauzule umowne (https://business.safety.google/adsprocessorterms). Dodatkowe informacje: https://business.safety.google/adsservices/ (Rodzaje przetwarzania i przetwarzane dane).
 • Menedżer tagów Google: Google Tag Manager to rozwiązanie, za pomocą którego możemy zarządzać tzw. tagami stron internetowych za pośrednictwem interfejsu i w ten sposób integrować inne usługi z naszą ofertą online (więcej informacji można znaleźć w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych). Wykorzystywany jest zatem sam Menedżer Tagów (który implementuje tagi), na przykład: Na przykład nie utworzono jeszcze profili użytkowników lub nie zapisano plików cookie. Google poznaje jedynie adres IP użytkownika, który jest niezbędny do uruchomienia Google Tag Managera; Dostawca usługi: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; Podstawa prawna: Zgoda (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO); Strona internetowa: https://marketingplatform.google.com; Ochrona danych: https://policies.google.com/privacy; Umowa o realizację zamówienia:
  https://business.safety.google/adsprocessorterms. Podstawa przekazania do kraju trzeciego:  Ramy ochrony danych UE-USA (DPF), standardowe klauzule umowne (https://business.safety.google/adsprocessorterms).
 • Jetpack (statystyki WordPressa): Jetpack oferuje funkcje analityczne dla oprogramowania WordPress; Dostawca usługi: Aut O'Mattic A8C Ireland Ltd., Grand Canal Dock, 25 Herbert Pl, Dublin, D02 AY86, Irlandia; Podstawa prawna: Zgoda (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO); Strona internetowa: https://automattic.com; Ochrona danych: https://automattic.com/privacy. Podstawa przekazania do kraju trzeciego:  Ramy ochrony danych UE-USA (DPF).
 • CDN Jetpacka: Content Delivery Network (CDN) – usługa, dzięki której zawartość oferty internetowej, w szczególności duże pliki multimedialne, takie jak grafika czy skrypty programów, może zostać szybciej i bezpieczniej dostarczona za pomocą regionalnie rozproszonych serwerów połączonych za pośrednictwem Internetu; Dostawca usługi: Aut O'Mattic A8C Ireland Ltd., Grand Canal Dock, 25 Herbert Pl, Dublin, D02 AY86, Irlandia; Podstawa prawna: Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO); Strona internetowa: https://de.jetpack.com/features/design/content-delivery-network/. Ochrona danych: https://automattic.com/de/privacy/.
 • Google Ads i pomiar konwersji: Praktyki marketingu internetowego mające na celu umieszczanie treści i reklam w sieci reklamowej usługodawcy (np. w wynikach wyszukiwania, w filmach, na stronach internetowych itp.) w celu wyświetlenia ich użytkownikom, którzy przypuszczalnie są zainteresowani reklamami. Dodatkowo mierzymy konwersję reklam, tj. H. czy użytkownicy potraktowali je jako okazję do interakcji z reklamami i skorzystania z reklamowanych ofert (tzw. konwersja). Otrzymujemy jednak wyłącznie informacje anonimowe, a nie dane osobowe poszczególnych użytkowników; Dostawca usługi: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; Podstawa prawna: Zgoda (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO), prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO); Strona internetowa: https://marketingplatform.google.com; Ochrona danych: https://policies.google.com/privacy; Podstawa przekazania do kraju trzeciego:  Ramy ochrony danych UE-USA (DPF); Dodatkowe informacje: Rodzaje przetwarzania i przetwarzane dane: https://business.safety.google/adsservices/. Warunki przetwarzania danych pomiędzy administratorami oraz standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych do krajów trzecich: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Reklama Microsoftu: Praktyki marketingu internetowego mające na celu umieszczanie treści i reklam w sieci reklamowej usługodawcy (np. w wynikach wyszukiwania, w filmach, na stronach internetowych itp.) w celu wyświetlenia ich użytkownikom, którzy przypuszczalnie są zainteresowani reklamami. Dodatkowo mierzymy konwersję reklam, tj. H. czy użytkownicy potraktowali je jako okazję do interakcji z reklamami i skorzystania z reklamowanych ofert (tzw. konwersja). Otrzymujemy jednak wyłącznie informacje anonimowe, a nie dane osobowe poszczególnych użytkowników; Dostawca usługi: Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Irlandia; Podstawa prawna: Zgoda (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO), prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO); Strona internetowa: https://about.ads.microsoft.com/; Ochrona danych: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement; Podstawa przekazania do kraju trzeciego:  Ramy ochrony danych UE-USA (DPF); Możliwość sprzeciwu (rezygnacja): https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/. Dodatkowe informacje: https://about.ads.microsoft.com/de-de/policies/legal-privacy-and-security.

28.   Recenzje klientów i proces oceniania

Uczestniczymy w procesach przeglądu i oceny w celu oceny, optymalizacji i promocji naszych usług. Jeśli użytkownicy oceniają nas za pośrednictwem odpowiednich platform ewaluacyjnych lub procedur lub w inny sposób przekazują nam informacje zwrotne, obowiązują również ogólne warunki handlowe lub warunki użytkowania oraz informacje dotyczące ochrony danych dostawców. Z reguły ocena wymaga również rejestracji u odpowiedniego dostawcy.

Aby mieć pewność, że recenzenci rzeczywiście skorzystali z naszych usług, za zgodą klienta przekazujemy do odpowiedniej platformy recenzji niezbędne dane dotyczące klienta i usługi, z której korzystał (w tym imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer zamówienia lub numer artykułu ). Dane te wykorzystywane są wyłącznie w celu sprawdzenia autentyczności użytkownika.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: Dane dotyczące umowy (np. przedmiot umowy, termin, kategoria klienta); Dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu); Dane meta, komunikacyjne i proceduralne (np. adresy IP, informacje o czasie, numery identyfikacyjne, status zgody).
 • Osoby dotknięte: Klienci; Użytkownicy (np. odwiedzający stronę internetową, użytkownicy usług internetowych).
 • Cele przetwarzania: Informacje zwrotne (np. zbieranie opinii za pośrednictwem formularza online). Marketing.
 • Podstawa prawna: Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO).

Dalsze informacje na temat procesów przetwarzania, procedur i usług:

 • Widget oceny: W naszej ofercie online uwzględniamy tak zwane „widżety oceniające”. Widget to funkcjonalny i treściowy element zintegrowany z naszą ofertą online, który wyświetla zmienne informacje. Może m.in. B. może być przedstawiony w postaci pieczęci lub porównywalnego elementu, zwanego czasem także „odznaką”. Chociaż w ramach naszej oferty online wyświetlana jest odpowiednia treść widżetu, jest ona obecnie pobierana z serwerów odpowiedniego dostawcy widżetów. To jedyny sposób, aby zawsze wyświetlać aktualną treść, zwłaszcza aktualną ocenę. W tym celu ze strony internetowej, do której można uzyskać dostęp w ramach naszej oferty online, musi zostać nawiązane połączenie danych z serwerem dostawcy widgetów, a dostawca widgetów otrzyma określone dane techniczne (dane dostępowe, w tym adres IP), które są niezbędne do odczytania treści widgetu przesłane do przeglądarki użytkownika mogą zostać dostarczone. Ponadto dostawca widgetów otrzymuje informację, że użytkownicy odwiedzili naszą ofertę online. Informacje te mogą być przechowywane w pliku cookie i wykorzystywane przez dostawcę widgetu do rozpoznawania, które oferty online biorące udział w procesie oceny odwiedził użytkownik. Informacje mogą być przechowywane w profilu użytkownika i wykorzystywane do celów reklamowych lub badań rynku; Podstawa prawna: Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO).
 • Sprawdzony ekspert: platforma recenzji; Dostawca usługi: Expert Systems AG, Quedlinburger Strasse 1, 10589 Berlin, Niemcy; Podstawa prawna: Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO); Strona internetowa: https://www.provenexpert.com/de-de/. Ochrona danych: https://www.provenexpert.com/de-de/datenschutzbestimmungen/.

29.   Obecność w sieciach społecznościowych (media społecznościowe)

Utrzymujemy obecność online w sieciach społecznościowych i przetwarzamy w tym kontekście dane użytkowników, aby komunikować się z aktywnymi użytkownikami lub oferować informacje o nas.

Zwracamy uwagę, że dane użytkowników mogą być przetwarzane poza Unią Europejską. Może to powodować ryzyko dla użytkowników, ponieważ na przykład: B. egzekwowanie praw użytkowników mogłoby być trudniejsze.

Ponadto dane użytkowników w sieciach społecznościowych są zwykle przetwarzane do celów badań rynkowych i reklamowych. Na przykład, B. Profile użytkowania można tworzyć na podstawie zachowań użytkowników i wynikających z nich zainteresowań użytkowników. Można z kolei wykorzystać na przykład profile użytkowania. B. umieszczania reklam wewnątrz i na zewnątrz sieci, które prawdopodobnie odpowiadają zainteresowaniom użytkowników. W tym celu na komputerach użytkowników zapisywane są zazwyczaj pliki cookie, w których zapisywane są zachowania użytkowników i ich zainteresowania. Ponadto dane mogą być również przechowywane w profilach użytkowania niezależnie od tego, z jakich urządzeń korzystają użytkownicy (zwłaszcza jeśli użytkownicy są członkami odpowiednich platform i są na nich zalogowani).

Szczegółowy opis poszczególnych form przetwarzania i możliwości sprzeciwu (rezygnacji) znajduje się w oświadczeniach o ochronie danych oraz informacjach udostępnianych przez operatorów odpowiednich sieci.

W przypadku żądań informacji i dochodzenia praw osób, których to dotyczy, pragniemy również zwrócić uwagę, że najskuteczniej można ich dochodzić u dostawców. Tylko dostawcy mają dostęp do danych użytkowników i mogą podejmować odpowiednie środki i bezpośrednio przekazywać informacje. Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, możesz się z nami skontaktować.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: Dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów); Dane dotyczące treści (np. wpisy w formularzach internetowych); Dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu); Dane meta, komunikacyjne i proceduralne (np. adresy IP, informacje o czasie, numery identyfikacyjne, status zgody).
 • Osoby dotknięte: Użytkownicy (np. odwiedzający stronę internetową, użytkownicy usług internetowych).
 • Cele przetwarzania: Zapytania kontaktowe i komunikacja; Informacje zwrotne (np. zbieranie opinii za pośrednictwem formularza online). Marketing.
 • Podstawa prawna: Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO).

Dalsze informacje na temat procesów przetwarzania, procedur i usług:

 • Instagram: Sieć społeczna; Dostawca usługi: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia; Podstawa prawna: Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO); Strona internetowa: https://www.instagram.com. Ochrona danych: https://instagram.com/about/legal/privacy.
 • Strony na Facebooku: Profile w sieci społecznościowej Facebook – Wspólnie z Meta Platforms Ireland Limited jesteśmy odpowiedzialni za gromadzenie (ale nie dalsze przetwarzanie) danych od osób odwiedzających naszą stronę na Facebooku (tzw. „fan page”). Dane te obejmują informacje o rodzajach treści, które użytkownicy przeglądają lub z którymi wchodzą w interakcję, lub o działaniach, jakie podejmują (patrz „Co robisz i co udostępniasz Ty i inni” w Polityce danych Facebooka: https://www.facebook.com/policy), a także informacje o urządzeniach, z których korzystają użytkownicy (np. adresy IP, system operacyjny, typ przeglądarki, ustawienia językowe, dane dotyczące plików cookies; patrz „Informacje o urządzeniu” w polityce danych Facebooka: https://www.facebook.com/policy). Zgodnie z opisem w Polityce danych Facebooka w części „Jak wykorzystujemy te informacje?” Facebook wyjaśnia również, gromadzi i wykorzystuje informacje w celu świadczenia usług analitycznych, tzw. „Statystyki strony”, na rzecz operatorów witryn, aby mogli uzyskać wgląd w sposób, w jaki ludzie wchodzą w interakcję z ich stronami i powiązaną z nimi treścią. Zawarliśmy specjalną umowę z Facebookiem („Informacje o statystykach strony”, https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum), która reguluje w szczególności, jakie środki bezpieczeństwa musi przestrzegać Facebook i w których Facebook zgodził się przestrzegać praw osób, których to dotyczy (tzn. użytkownicy mogą na przykład wysyłać informacje lub żądania usunięcia bezpośrednio do Facebooka). Prawa użytkowników (w szczególności do informacji, usunięcia, sprzeciwu i skargi do właściwego organu nadzorczego) nie są ograniczone umowami z Facebookiem. Więcej informacji można znaleźć w „Informacjach o statystykach strony” (https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data); Dostawca usługi: Meta Platforms Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Irlandia; Podstawa prawna: Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO); Strona internetowa: https://www.facebook.com; Ochrona danych: https://www.facebook.com/about/privacy; Podstawa przekazania do kraju trzeciego:  Ramy ochrony danych UE-USA (DPF), standardowe klauzule umowne (https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum). Dodatkowe informacje: Umowa dotycząca wspólnej odpowiedzialności: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. Wspólna odpowiedzialność ogranicza się do gromadzenia i przekazywania danych Meta Platforms Ireland Limited, spółce z siedzibą w UE. Dalsze przetwarzanie danych leży w wyłącznej gestii Meta Platforms Ireland Limited, co w szczególności dotyczy przekazania danych spółce dominującej Meta Platforms, Inc. w USA (na podstawie umowy pomiędzy Meta Platforms Ireland Limited a Meta Platforms, Inc. zawarła standardowe klauzule umowne).
 • LinkedIn: Sieć społeczna; Dostawca usługi: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza Wilton Place, Dublin 2, Irlandia; Podstawa prawna: Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO); Strona internetowa: https://www.linkedin.com; Ochrona danych: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy; Umowa o realizację zamówienia: https://legal.linkedin.com/dpa; Podstawa przekazania do kraju trzeciego:  Standardowe klauzule umowne (https://legal.linkedin.com/dpa). Możliwość sprzeciwu (rezygnacja): https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.
 • X: Sieć społeczna; Dostawca usługi: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Irlandia; Podstawa prawna: Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO). Ochrona danych: https://twitter.com/privacy, (Ustawienia: https://twitter.com/personalization).
 • Xing: Sieć społeczna; Dostawca usługi: New Work SE, Am Strandkai 1, 20457 Hamburg, Niemcy; Podstawa prawna: Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO); Strona internetowa: https://www.xing.de. Ochrona danych: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

30.   Wtyczki oraz wbudowane funkcje i treści

Do naszej oferty online włączamy elementy funkcjonalne i treściowe, które są uzyskiwane z serwerów odpowiednich dostawców (zwanych dalej „dostawcami zewnętrznymi”). Mogą to być np. grafiki, filmy czy plany miast (zwane dalej „treścią”).

Integracja zawsze wymaga, aby zewnętrzni dostawcy tych treści przetwarzali adres IP użytkowników, ponieważ bez adresu IP nie byliby w stanie wysłać treści do swojej przeglądarki. Do wyświetlenia tych treści lub funkcji niezbędny jest zatem adres IP. Staramy się wykorzystywać wyłącznie treści, których poszczególni dostawcy korzystają wyłącznie z adresu IP w celu dostarczania treści. Strony trzecie mogą również używać tak zwanych znaczników pikselowych (niewidocznej grafiki, zwanej również „sygnałami nawigacyjnymi w sieci Web”) do celów statystycznych lub marketingowych. „Tagi pikselowe” mogą służyć do oceny informacji, takich jak ruch odwiedzających na stronach tej witryny. Informacje pseudonimowe mogą być również przechowywane w plikach cookies na urządzeniu użytkownika i mogą zawierać m.in. informacje techniczne o przeglądarce i systemie operacyjnym, stronach odsyłających, czasie wizyty i inne informacje na temat korzystania z naszej oferty internetowej, a także powiązania z takimi informacjami z innych źródeł.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: Dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu); Dane meta, komunikacyjne i proceduralne (np. adresy IP, godziny, numery identyfikacyjne, status zgody); Dane dotyczące treści (np. wpisy w formularzach internetowych).
 • Osoby dotknięte: Użytkownicy (np. odwiedzający stronę internetową, użytkownicy usług internetowych).
 • Cele przetwarzania: Udostępnianie naszej oferty online i przyjazności dla użytkownika. Infrastruktura informatyczna (obsługa i udostępnianie systemów informatycznych i urządzeń technicznych (komputery, serwery itp.).
 • Podstawa prawna: Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO).

Dalsze informacje na temat procesów przetwarzania, procedur i usług:

 • Filmy na youtube: treści wideo; Filmy z YouTube są integrowane poprzez specjalną domenę (rozpoznawalną po komponencie „youtube-nocookie”) w tzw. „trybie rozszerzonej ochrony danych”, co oznacza, że nie są gromadzone żadne pliki cookies dotyczące działań użytkownika w celu personalizacji odtwarzania wideo. Niemniej jednak informacje o interakcji użytkownika z filmem (np. zapamiętanie ostatniego punktu odtwarzania) mogą zostać zapisane; Dostawca usługi: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; Podstawa prawna: Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO); Strona internetowa: https://www.youtube.com; Ochrona danych: https://policies.google.com/privacy. Podstawa przekazania do kraju trzeciego:  Ramy ochrony danych UE-USA (DPF).
 • Czcionki Google (pochodzące z serwera Google): Pozyskiwanie czcionek (i symboli) w celu technicznie bezpiecznego, bezobsługowego i efektywnego wykorzystania czcionek i symboli pod względem aktualności i czasu ładowania, ich jednolitej prezentacji oraz uwzględnienia ewentualnych ograniczeń licencyjnych. Dostawca czcionek jest informowany o adresie IP użytkownika, dzięki czemu czcionki mogą być udostępniane w przeglądarce użytkownika. Ponadto przesyłane są dane techniczne (ustawienia języka, rozdzielczość ekranu, system operacyjny, używany sprzęt), które są niezbędne do udostępnienia czcionek w zależności od używanych urządzeń i środowiska technicznego. Dane te mogą być przetwarzane na serwerze dostawcy czcionek w USA. - Podczas odwiedzania naszej oferty online przeglądarki użytkowników wysyłają żądania HTTP przeglądarki do Google Fonts Web API (tj. interfejsu oprogramowania do pobierania czcionek). Internetowy interfejs API czcionek Google udostępnia użytkownikom kaskadowe arkusze stylów Google Fonts (CSS), a następnie czcionki określone w CCS. Te żądania HTTP obejmują (1) adres IP używany przez danego użytkownika w celu uzyskania dostępu do Internetu, (2) żądany adres URL na serwerze Google oraz (3) nagłówki HTTP, w tym agent użytkownika, który opisuje przeglądarkę i system operacyjny wersje osób odwiedzających witrynę, a także adres URL strony referencyjnej (czyli strony internetowej, na której ma wyświetlić się czcionka Google). Adresy IP nie są rejestrowane, przechowywane na serwerach Google i nie są analizowane. Internetowy interfejs API czcionek Google rejestruje szczegóły żądań HTTP (żądany adres URL, klient użytkownika i adres URL odwołania). Dostęp do tych danych jest ograniczony i ściśle kontrolowany. Żądany adres URL identyfikuje rodziny czcionek, dla których użytkownik chce załadować czcionki. Dane te są rejestrowane, aby Google mógł określić, jak często żądana jest konkretna rodzina czcionek. Dzięki internetowemu interfejsowi API czcionek Google klient użytkownika musi dostosować czcionkę generowaną dla każdego typu przeglądarki. Klient użytkownika jest przede wszystkim rejestrowany w celu debugowania i używany do generowania zagregowanych statystyk użytkowania, które mierzą popularność rodzin czcionek. Te zbiorcze statystyki użytkowania są publikowane na stronie Google Fonts Analytics. Na koniec rejestrowany jest adres URL polecenia, dzięki czemu dane można wykorzystać do utrzymania produkcji i wygenerować zbiorczy raport na temat najlepszych integracji na podstawie liczby żądań czcionek. Google twierdzi, że nie wykorzystuje żadnych informacji zebranych przez Google Fonts do tworzenia profili użytkowników końcowych ani wyświetlania ukierunkowanych reklam; Dostawca usługi: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; Podstawa prawna: Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO); Strona internetowa: https://fonts.google.com/; Ochrona danych: https://policies.google.com/privacy; Podstawa przekazania do kraju trzeciego:  Ramy ochrony danych UE-USA (DPF). Dodatkowe informacje: https://developers.google.com/fonts/faq/privacy?hl=de.
 • Warsztat tkacki: przesyłanie wiadomości wideo, udostępnianie ekranu i nagrywanie; Dostawca usługi: Loom, Inc., 1700 Van Ness, Suite 1015 San Francisco, Kalifornia 94109, USA; Podstawa prawna: Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO); Strona internetowa: https://www.loom.com/; Ochrona danych: https://www.loom.com/privacy-policy; Umowa o realizację zamówienia: https://www.loom.com/dpa. Podstawa przekazania do kraju trzeciego:  Standardowe klauzule umowne (https://www.loom.com/dpa).
 • one.com: przechowywanie w chmurze, usługi infrastruktury w chmurze i oprogramowanie aplikacyjne w chmurze; Dostawca usługi: One.com Group AB, Carlsgatan 3, 211 20 Malmö, Szwecja; Podstawa prawna: Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO); Strona internetowa: https://www.one.com/de/info/datenschutzrichtlinie; Ochrona danych: https://www.one.com/de/info/datenschutzrichtlinie. Umowa o realizację zamówienia: https://www.one.com/de/info/datenschutzrichtlinie#DATAPROCESSER.
 • LearnDash – system zarządzania nauką: LearnDash to oprogramowanie do zarządzania nauką WordPress (LMS), które umożliwia tworzenie, zarządzanie i dostarczanie kursów i samouczków. Jedna z najpopularniejszych opcji LMS na rynku, oferuje różnorodne funkcje i integruje się z wieloma motywami i wtyczkami WordPress; Dostawca usługi: Prywatność ma znaczenie
  c/o Liquid Web, LLC
  Do wiadomości: Dyrektor ds. Bezpieczeństwa
  2703 Ena Drive
  Lansinga, MI 48917
  USA
  prywatność@liquidweb.com ; Strona internetowa: https://www.learndash.com/. Ochrona danych: https://www.learndash.com/privacy-policy/.

31.   Narzędzia zarządzania, organizacji i wsparcia

Korzystamy z usług, platform i oprogramowania innych dostawców (zwanych dalej „dostawcami zewnętrznymi”) w celu organizowania, zarządzania, planowania i świadczenia naszych usług. Wybierając zewnętrznych dostawców i ich usługi, kierujemy się wymogami prawnymi.

W tym kontekście dane osobowe mogą być przetwarzane i przechowywane na serwerach podmiotów zewnętrznych. Może to mieć wpływ na różne dane, które przetwarzamy zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych. Dane te mogą obejmować w szczególności dane podstawowe i kontaktowe użytkowników, dane dotyczące procesów, umów, innych procesów i ich treści.

Jeśli użytkownicy są kierowani do zewnętrznych dostawców lub ich oprogramowania lub platform w ramach komunikacji, relacji biznesowych lub innych relacji z nami, dostawcy zewnętrzni mogą przetwarzać dane dotyczące użytkowania i metadane w celach bezpieczeństwa, optymalizacji usług lub w celach marketingowych. Dlatego prosimy o przestrzeganie zasad ochrony danych odpowiednich dostawców zewnętrznych.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: Dane dotyczące treści (np. wpisy w formularzach internetowych); Dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu); Dane meta, komunikacyjne i proceduralne (np. adresy IP, godziny, numery identyfikacyjne, status zgody).
 • Osoby dotknięte: partner komunikacyjny; Użytkownicy (np. odwiedzający stronę internetową, użytkownicy usług internetowych).
 • Cele przetwarzania: Świadczenie usług umownych i wypełnianie zobowiązań umownych. Procedury biurowe i organizacyjne.

32.   Zmiany i aktualizacje oświadczenia o ochronie danych

Prosimy o regularne informowanie się o treści naszego oświadczenia o ochronie danych. Dostosujemy oświadczenie o ochronie danych, gdy tylko będzie to konieczne ze względu na zmiany w przetwarzaniu danych, które przeprowadzamy. Poinformujemy Cię, gdy tylko zmiany będą wymagały Twojej współpracy (np. zgody) lub innego indywidualnego zgłoszenia.

Jeżeli w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych podajemy adresy i dane kontaktowe firm i organizacji, należy pamiętać, że adresy mogą z czasem ulegać zmianie i prosimy o sprawdzenie tych informacji przed skontaktowaniem się z nami.

pl_PLPL