Regulamin Praktyki Szkolenia Bezpieczeństwo żywności

Dla większej czytelności grupy osób są wymieniane w formie neutralnej (uczestnik, klient), przy czym zawsze chodzi o osoby m/f/d.

§ 1 Zakres

(1) W odniesieniu do stosunków umownych między Jennifer Ziegler, Praxistrainings-LebensmittelSicherheit, Kösters Kamp 11, 31840 Hessisch Oldendorf (dalej: „Trener”) a Klientem w zakresie szkoleń, niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (dalej: „OWU”) obowiązują wyłącznie w wersja aktualna w chwili zawarcia umowy. Klientem jest firma, która kupuje szkolenia dla swoich pracowników (dalej: „uczestnicy”). Termin „szkolenie” obejmuje treści szkoleniowe i wiedzę, które są przekazywane uczestnikowi na różne sposoby, na przykład jako e-learning, kursy online, kursy blended learning lub kursy bezpośrednie.

(2) Uzupełnienia i zmiany dokonanych umów, w tym niniejszych OWU, muszą mieć formę tekstową, aby były skuteczne. Do zachowania formy tekstowej wystarcza transmisja telekomunikacyjna, w szczególności poczta elektroniczna.

(3) Odmienne warunki klienta oraz zmiany i uzupełnienia niniejszych warunków wymagają dla swojej ważności uprzedniego pisemnego potwierdzenia trenera.

(4) Tylko przedsiębiorcy mogą zawrzeć umowę zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami. Zgodnie z § 14 BGB przedsiębiorcą jest osoba fizyczna lub prawna albo spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która przy dokonywaniu czynności prawnej działa w ramach wykonywania swojej działalności gospodarczej lub prowadzonej na własny rachunek.

(5) Konsumenci nie mogą zawierać umowy na podstawie niniejszych OWU. Zgodnie z § 13 niemieckiego kodeksu cywilnego (oraz w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych) konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie są ani handlowe, ani samozatrudnione.

§ 2. Proces rezerwacji i zawarcie umowy

(1) Opis odpowiedniego szkolenia (dalej: „szkolenie”) na stronie internetowej www.praxistrainings-lms.de (dalej: „strona internetowa”) nie stanowi prawnie wiążącej oferty.Klient ma jedynie możliwość złożenia trenerowi wiążącej oferty (dalej: „rezerwacja”).

(2) Klient dokonuje wyboru żądanej oferty szkoleniowej na stronie internetowej, klikając „Dodaj do koszyka” lub w przypadku rezerwacji na fakturę lub grupowo, klikając „Rezerwacja na fakturze” lub „Rezerwacja grupowa”.

(3) Aby zarezerwować szkolenie przez koszyk, klient klika przycisk „Dodaj do koszyka”, następnie klika przycisk „Wyświetl koszyk” i sprawdza, czy wszystko zostało poprawnie wybrane. Tam klient w każdej chwili może wprowadzić poprawki, usuwając wybrane szkolenie lub dodając kolejne. W przypadku „rezerwacji na konto” lub „rezerwacji grupowej” klient nosi swoje dane i może je zmienić w dowolnym momencie.

(4) Dokonując rezerwacji za pośrednictwem koszyka, klient klika przycisk „Kontynuuj do kasy” i podaje swój adres rozliczeniowy; informacje oznaczone gwiazdką są polami obowiązkowymi, które są bezwzględnie niezbędne do przetworzenia rezerwacji. Tutaj klient może również wybrać żądaną metodę płatności spośród oferowanych metod płatności.

(5) Następnie Klient potwierdza swoją rezerwację w polu „Zamówienie za opłatą”. W przypadku „rezerwacji na konto” lub „rezerwacji grupowej” Klient potwierdza poprzez pole „Wyślij”.

(6) Klient natychmiast otrzyma od trenera potwierdzenie rezerwacji za pośrednictwem poczty e-mail.

(7) Tekst umowy jest zapisany i może zostać wysłany do klienta na żądanie.

(8) Umowa wchodzi w życie dopiero po otrzymaniu płatności przez trenera.

(9) Informacja o uczestnictwie zostanie następnie wysłana e-mailem. (np. nazwa użytkownika i hasło oraz link do strony internetowej, link do wirtualnej klasy)

(10) Trener zastrzega sobie prawo do odmowy rezerwacji.

§ 3. Usługi trenera

(1) Trener oferuje każdemu uczestnikowi szkolenie zarezerwowane przez klienta (zgodnie z potwierdzeniem rezerwacji).

(2) Trener nie jest winien żadnego sukcesu w nauce. Sukces w nauce zależy zasadniczo od wcześniejszej wiedzy i chęci uczestnika do nauki.

(3) O ile nie uzgodniono inaczej, uczestnicy otrzymają również pisemne dokumenty w formacie PDF do wydrukowania i/lub zapisania.

(4) Trener jest odpowiedzialny za dobór środków prezentacji.

(5) Klient musi zapewnić niezbędny sprzęt IT i sprzęt techniczny, w tym funkcjonalny sprzęt i oprogramowanie, do realizacji odpowiedniego szkolenia.

(6) Trener poinformuje i umożliwi niezbędny dostęp do odpowiedniego szkolenia. Klient jest wówczas zobowiązany do zapewnienia uczestnikom niezbędnego sprzętu i oprogramowania, aby uczestnicy mogli wziąć udział w szkoleniu online.

(7) Po całkowitym uczestnictwie każdy uczestnik otrzymuje odpowiedni certyfikat do wydrukowania. W przypadku e-learningu odbywa się to za pośrednictwem konta użytkownika.

§ 4. Opłaty i ceny szkoleń

(1) Obowiązują ceny netto plus podatek obrotowy, obowiązujące na stronie internetowej w czasie szkolenia.

(2) O ile nie zaznaczono inaczej, ceny zawierają dokumenty szkoleniowe.

(3) Wszystkie inne koszty związane z uczestnictwem (np. sprzęt, oprogramowanie, połączenie internetowe) ponosi uczestnik.

(4) Udział w szkoleniu nie uprawnia do obniżenia ceny.

§ 5. Warunki płatności

(1) Opłata za szkolenie pobierana jest bezpośrednio w momencie rezerwacji za pośrednictwem systemu płatności. W tym celu Klient może wybrać system płatności w ramach procesu składania zamówienia, a następnie w razie potrzeby zostanie przekierowany do wybranego systemu płatności za pośrednictwem linku.

(2) W przeciwnym razie faktura zostanie wystawiona po potwierdzeniu rezerwacji. Płatności są wtedy należne bez potrąceń w ciągu 7 (siedmiu) dni od otrzymania faktury.

§ 6. Wycofanie, anulacje, zmiany rezerwacji

(1) W przypadku kursów online i blended learning wypłaty należy dokonywać w formie tekstowej (np. pocztą elektroniczną). Zatrzymane zostaną następujące opłaty manipulacyjne:

a. Do 4 tygodni przed rozpoczęciem seminarium: 10 % opłaty za kurs (plus VAT).
b. 2 - 4 tygodnie przed rozpoczęciem seminarium: 30% opłaty za kurs (plus VAT).
c. Od 7 dni przed rozpoczęciem seminarium / w przypadku braku uczestnictwa: 100% opłaty za kurs (plus VAT). Odwołujący się uczestnik może zapewnić pełnomocnika. W takim przypadku opłata manipulacyjna nie ma zastosowania.

(2) Nie ma możliwości rezygnacji z kursów e-learningowych.

§ 7. Odwołanie szkoleń

Jeśli liczba uczestników jest zbyt mała, trener może odwołać lub przełożyć wydarzenia. Klient zostanie o tym poinformowany co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem imprezy. W przypadku odwołania imprezy z powodu choroby prelegenta, siły wyższej lub innych nieprzewidzianych zdarzeń, nie ma prawa do zorganizowania imprezy. Wydarzenie odbędzie się wtedy w innym terminie. Uczestnik nie ma prawa do zwrotu opłaty za kurs. Trenerowi przysługuje prawo do prowadzenia kursu przez innych prelegentów.

§ 8. Obowiązki klienta i uczestnika do współpracy

(1) Klient zobowiązuje się do terminowego dostarczenia trenerowi wszelkich informacji wymaganych do realizacji umowy.

(2) Jeżeli pracodawcy dokonują rezerwacji dla pracowników, obowiązkiem pracodawcy jest poinformowanie pracowników, że ich imię, nazwisko i, w stosownych przypadkach, adres e-mail zostaną przekazane.

(3) Uczestnik musi założyć konto użytkownika w celu korzystania z e-learningu. W tym celu musi podać swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail.

(4) Uczestnik jest odpowiedzialny za samodzielne wdrożenie treści szkolenia.

(5) Uczestnik ma obowiązek przestrzegać zasad i instrukcji obsługi trenera.

(6) Obowiązkiem klienta jest dopilnowanie, aby jego pracownicy i uczestnicy dotrzymywali terminów poszczególnych szkoleń wymaganych prawnie/oficjalnie.

§ 9. Prawo do odstąpienia od umowy

Tylko konsumenci s.d. § 13 BGB ma prawo do odstąpienia od umowy. Ponieważ tylko przedsiębiorca w rozumieniu § 14 BGB może zawrzeć umowę zgodnie z niniejszymi warunkami, nie ma prawa do odstąpienia od umowy.

§ 10. Gwarancja

(1) Trener ze zwyczajową starannością przygotuje i przeprowadzi uzgodnione kursy szkoleniowe. Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych prelegentów. Materiały i dokumenty tworzone są zgodnie z najnowszą wiedzą. Gwarancja nie jest akceptowana; w szczególności nie ma gwarancji, że szkolenie przyniesie sukces komercyjny lub niematerialny.

(2) Trener nie ponosi odpowiedzialności za błędy w tłumaczeniu treści szkolenia.

(3) Zgodnie z aktualnym stanem techniki nie można zagwarantować, że transmisja danych przez Internet będzie bezbłędna i/lub dostępna przez cały czas. Trener nie ponosi zatem odpowiedzialności za stałą i nieprzerwaną dostępność treści szkoleniowych.

(4) Wszelkie roszczenia wygasają po upływie jednego roku, chyba że prawo stanowi inaczej.

§ 11. Odpowiedzialność odszkodowawcza z winy

(1) Odpowiedzialność trenera za szkody, niezależnie od przyczyny prawnej, w szczególności z powodu niemożności, opóźnienia, wadliwej lub nieprawidłowej dostawy, naruszenia umowy, naruszenia obowiązków podczas negocjacji umowy i czynów niedozwolonych, o ile w każdym przypadku chodzi o winę , zgodnie z niniejszym § 11 zastrzeżone.

(2) Trener nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zwykłego zaniedbania, chyba że chodzi o naruszenie istotnych zobowiązań umownych. Istotne dla umowy są zobowiązanie do terminowego świadczenia i świadczenia uzgodnionej usługi, jej brak wad prawnych i wad, które w stopniu większym niż nieznaczny wpływają na jej przydatność, a także obowiązki doradztwa, ochrony i opieki, które mają na celu umożliwienie do korzystania z przedmiotu usługi zgodnie z umową lub w celu ochrony życia i zdrowia personelu klienta lub zabezpieczenia jego mienia przed znacznym uszkodzeniem.

(3) O ile trener ponosi odpowiedzialność za szkody zgodnie z § 8 (2), odpowiedzialność ta jest ograniczona do szkód, które trener przewidział jako możliwą konsekwencję naruszenia umowy podczas zawierania umowy lub które powinien był przewidzieć gdyby dołożyła należytej staranności. Ponadto szkody pośrednie i następcze wynikające z wad przedmiotu usługi mogą być odszkodowane tylko wtedy, gdy takich szkód można się zwykle spodziewać, gdy przedmiot usługi jest używany zgodnie z przeznaczeniem.

(4) W przypadku odpowiedzialności za zwykłe niedbalstwo, obowiązek trenera do naprawienia szkody majątkowej i wynikających z niej dalszych strat finansowych jest ograniczony do trzykrotności uzgodnionej ceny - za usługę - za każdy przypadek szkody, nawet jeśli jest to kwestia naruszenia istotnych zobowiązań umownych.

(5) Powyższe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności obowiązują w takim samym stopniu na korzyść pracowników i innych zastępców trenera.

(6) Ograniczenia niniejszego § 8 nie dotyczą odpowiedzialności trenera z powodu celowego zachowania, gwarantowanych cech, z powodu uszkodzenia życia, kończyn lub zdrowia.

§ 12. Ochrona danych

(1) Wszystkie dane podane przez klienta i uczestnika (w szczególności tytuł, imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, numer faksu, dane bankowe, numer karty kredytowej) będą wykorzystywane przez trenera wyłącznie zgodnie z przepisami niemieckiego prawa o ochronie danych, DSGVO i zgodnie z nią Ochrona danych gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać na stronie internetowej.

(2) Zebrane dane będą przechowywane tylko tak długo, jak jest to konieczne do wyżej wymienionych celów lub zgodnie z wymogami ustawowymi. Przeniesienie na osoby trzecie jest niedozwolone bez odrębnej zgody uczestnika.

(3) Uczestnik ma prawo zażądać od trenera informacji o przechowywanych danych dotyczących jego osoby. Uczestnik może w każdej chwili skontaktować się z trenerem z prośbą o informacje lub sprzeciw wobec przetwarzania danych, a także dalsze informacje dotyczące ochrony danych: e-mail jennifer.ziegler@praxistrainings-lms.de.

§ 13. Prawa autorskie i prawo użytkowania

(1) Wszelkie prawa do korzystania ze wszystkich znanych rodzajów wykorzystania wszystkich materiałów szkoleniowych, koncepcji, materiałów i dokumentów udostępnionych i przedstawionych uczestnikowi w ramach odpowiedniego szkolenia są zastrzeżone przez trenera - o ile nie określono inaczej.

(2) Żadna część szkolenia ani dokumenty nie mogą być przetwarzane w jakiejkolwiek formie (nagrania wideo, nagrania audio, zrzuty ekranu, kserokopie, skany kopii lub innymi metodami), w szczególności z wykorzystaniem systemów elektronicznych, bez pisemnej zgody trenera , reprodukowane lub wykorzystywane do dystrybucji publicznej lub prywatnej

(3) Oprogramowanie oraz materiały audio i wideo udostępnione podczas szkolenia nie mogą być usuwane, kopiowane w całości lub w części, modyfikowane lub usuwane. Trener zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w przypadku naruszeń.

§ 14. Postanowienia końcowe

(1) W stosunku umownym obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec.

(2) Językiem umowy jest język niemiecki.

(3) Treść umowy zostaje zapisana.

(4) Miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów jest Hameln.

§ 15. Odpowiedzialność za treść

Jennifer Ziegler
Praktyczne szkolenie z bezpieczeństwa żywności
Kösters Kamp 11
31840 Heskie Oldendorf
Telefon: +49 5152-7800574
E-mail: jennifer.ziegler@praxistrainings-lms.de
Numer identyfikacji podatkowej: DE346203134

Stan na: 6 października 2023 r. (ostatnia zmiana: dodano § 8 ust. 2, zmieniono numerację, dodano ust. 2 „dla e-learningu”); 8 maja 2023 r. (aktualizacja procesu rezerwacji § 2)

pl_PLPL